De første erfaringer med skilsmissegrupper i dagtilbud

Som Kommune og pædagogisk personale i vores børnehaver er vi optaget af at gi’ børn den støtte, som de har brug for. – Også når det handler om at vokse op i en skilsmissefamilie.

I Brønderslev Kommune tilbyder vi forældre at deres barn kan deltage i et særligt tilrettelagt pædagogisk gruppeforløb målrettet børn i alderen 3-6 år. Gruppeforløbet kalder vi for Tudses Ø.

Billede - forside på pixi 

Gennem gruppeforløbet gives børnene en særlig opmærksomhed, støtte og guidning, så de får hjælp til at sætte ord på deres følelser og derved opnår robusthed/mestring i forhold til håndteringen af en omskiftelig hverdag med forældre, som ikke længere bor sammen. Målet er, at vi gennem et samarbejde med forældrene hjælper børnene med at mestre livet og få et sundt og trivselsmæssigt godt liv.

Et fast redskab gennem hele gruppeforløbet er FACE-IT. Børnene har en Bo hver, når de sidder i gruppen, men har også fået udleveret en BO, som de har og kan anvende derhjemme under hele forløbet.

De første spæde erfaringer er i hus, og både forældre, børn og pædagogisk personale kan gi’ ‘THUMB UP’ på både mening og udbytte. – HEP til vores dygtige støttepædagoger, som driver gruppeforløbene.

 

Tiltag i regi af PPR på sporet – Pilotprojekt i Børnehaven Livstræet

Billede - hele forsiden PIXI

 1. I Danmark oplever hvert 3. barn inden sin 18 års fødselsdag, at forældrene går fra hinanden
 2. Forskning viser, at skilsmisser er en betydelig udfordring i et barns liv
 3. Bruddet kan have negativ virkning på børns sundhed og trivsel
 4. Mange børn og unge kommer godt videre – især hvis de får støtte og omsorg

Kommunens pædagogiske ledere og medarbejdere på Dagtilbudsområdet oplever til stadighed en stigning i antallet af børn, som oplever og mærkes af deres forældres skilsmisseforløb.

For at få erfaring med skilsmissegrupper for børn i alderen 3-6 år, og for at få erfaring med det tværprofessionelle samarbejde i sådan en kontekst, etableres der et pilotprojekt i Børnehaven Livstræet.

I gruppeforløb gives børnene særlig opmærksomhed, støtte og guidning, så de får hjælp til at sætte ord på følelser, drømme m.m. og derved opnår robusthed/mestring i forhold til håndteringen af en omskiftelig hverdag med forældre, som ikke længere bor sammen. Målet er, at det pædagogiske personale gennem et samarbejde med forældrene hjælper børnene med at mestre livet og få et sundt og trivselsmæssigt godt liv.

Under fanen PPR på sporet/ Indsatser for børn og unge – kan I læse en beskrivelse af gruppeforløbet.

Billede - hele forsiden indsatsbeskrivelse  Skilsmisseøen – Beskrivelse 27_03_2019

Desuden kan I finde en kombineret forælder folder og PIXI, som beskriver gruppeforløbet i børnehøjde. Det betyder, at det er en folder, som forældre også kan tage den frem hjemme, læse den og tale med deres barn om tilbuddet.

Billede - hele forsiden PIXI  PIXI – folder Skilsmisse-øen

Projektet forløber i periode uge 17-25, og evalueres i uge 26 2019.

 

PPR på sporet er nu godt i gang…

Billede - indsatsområder partnerskabsprojekt

Vi er nu godt et år inde i projekt PPR på sporet. Det betyder, at vi er godt i gang med de indsatser, som særligt er etableret i regi af projektet. Bl.a. yder PPR faglig sparring til Dagpleje og Sundhedspleje, og så er der etableret individuelle indsatser til børn og unge bl.a. følgende;

Individuelle samtaleforløb af kortere varighed

 • Indsatsen er målrettet børn/unge, som har et mindre og mere afgrænset støttebehov – fx hvor det vurderes, at problemerne ikke er så komplekse, og at indsatsen er relevant ift. at løse konkrete, afgrænsede problemstillinger.

Anbragte børns læringsmiljø

 • Målet med indsatsen er i samarbejde med lærere/pædagoger og plejefamilie (gerne med deltagelse af biologiske forældre) samt evt. familieplejekonsulenter at skabe målrettede udviklingsforløb, hvor der er fokus på læringsmiljøet omkring det plejeanbragte barn. Indsatsen er tænkt som et dynamisk redskab, der med tiden kan justeres afhængigt af, hvad der efterspørges og tilpasses det enkelte plejeanbragte barn.

Flygtningebørn med tegn på traume

 • Indsatsen har til formål at optimere at barnet/den unge udnytter sit potentiale i læringsmiljøet, og er et tilbud til børn/unge, hvor man har mistanke om en traumerelateret problemstilling.

Alle indsatser er nærmere beskrevet under fanen PPR på sporet/ Indsatser for børn/unge.

På vej er også indsatser som…

 • Årsagsafdækning ved bekymrende fravær og skolevægring (forventeligt maj 2019)
 • Skilsmissegrupper på Dagtilbudsområdet (Pilotcase i Børnehaven Livstræet, april 2019)
 • Skilsmissegrupper på Skoleområdet (forventeligt august 2019)

Alle indsatser er etableret efter et udviklingsforløb i nogle tværfaglige arbejdsgrupper. Det betyder, at praktikere fra både almen- og specialeområdet sammen har bidraget til udvikling af ovenstående indsatser.

Andre tiltag

Ud over konkrete indsatser i PPR er der justeret i fraværsprocedurerne på Skoleområdet. Justeringerne skal bidrage til en styrkelse af fraværsindsatsen og det tværfaglige samarbejde.

I regi af PPR på sporet har der været et tværfagligt samarbejde, som har resulteret i nye fælles retningslinjer for den fremadrettede håndtering af bekymrende fravær på Skoleområdet. Fraværsprocedurerne kaldes ”Glad i skole – IGEN”, og er ligeledes at finde under fanen PPR på sporet.

Billede - forside fraværsprocedurer

Udgangspunktet for retningslinjerne er Afrapporteringen fra 2017. Desuden er fraværsindsatsen fremover forankret i skolernes supportmodel og TRIO. Det nye er, at fraværsprocedurerne nu rummer en klar ansvars- og opgavefordeling med vejledende tidsfrister for hvert trin i processen med bekymrende fravær.

Materialet Glad i skole – IGEN er godkendt af Styregruppen for PPR på sporet og Vision & Strategi (skolechef og fire distriktsskoleledere) i januar 2019. Efter aftale med Vision & Strategi er fraværsprocedurerne udrullet til skolernes ledelser, Overbygningsnet-værket og Læringsmiljøvejlederne til umiddelbar implementering på Skoleområdet.

Billede - Logo 10_01_2017

Vil du vide lidt mere om de tværfaglige arbejdsgrupper og deres arbejde, så kig med her….

I forbindelse med projektet er der lavet en række film. Den første er tænkt som en lille introduktion til selve projektet, men de øvrige er små film, hvor tovholderne for de tværfaglige grupper fortæller om det tema, som de har beskæftiget sigt med. Nedenfor ses link til de enkelte film.

Introduktionsvideo til PPR på Sporet

Børn og unge i specialtilbud

Faglig sparring i Dagpleje og Sundhedspleje samt støttende indsatser til anbragte børn

Flygtningebørn med tegn på traume

Skilsmissegrupper på Dagtilbudsområdet

Bekymrende fravær og skolevægring

Individuelle indsatser til børn og unge af kortere varighed 

Skilsmissegrupper på Skoleområdet

 

 

 

Hvordan ruster vi børn og unge til fremtiden?

Indlæg af Praktikant Emilie V. Mærcher, Fritid & Kultur:

Mandag d. 24. september 2018 afholdt Børn og Kultur lederseminar med temaet ”Klar til verden”.

Med temaet blev der sat fokus på, hvordan man kan arbejde strategisk og visionært med at ruste børn og unge til fremtiden. I forbindelse med dette var førende fremtidsforsker Anne Skare Nielsen inviteret og gav i et oplæg sit bud på, hvordan man kan være på forkant med fremtiden.

billede ledersem 1

Fra mere til bedre

Indtil nu har man i samfundet fokuseret på at skabe ”mere”. – Mere vækst, mere tid og mere produktivitet. Ifølge Anne Skare Nielsen kommer vi i fremtiden til at fokusere på at skabe ”bedre”, og opfattelsen af ”mere” som førsteprioritet skal derfor omlægges til at handle om mennesker og værdiskabelse. Og hvordan imødekommer man så denne opfattelse?

Vi skal fokusere på de magiske øjeblikke – de betydningsfulde øjeblikke, som giver en særlig følelse i kroppen, og som man altid vil huske. Ifølge Anne Skare Nielsen bliver børn og unge i dag apatiske, fordi de kun tænker i 12-taller og ikke har de magiske øjeblikke med i livet. Disse øjeblikke kan derfor tages i betragtning, når der skal træffes ledelsesmæssige beslutninger: Hvilke magiske øjeblikke ønskes det, at fremtidens børn og unge husker tilbage på?

I sit oplæg lagde Anne Skare Nielsen vægt på, at fremtiden ikke er noget, vi skal forstå. Vi skal møde den med nysgerrighed og se, hvad den bringer. Det betyder samtidigt, at vi skal lære ikke kun at fokusere på problemerne, når nye situationer opstår. Se derfor muligheder i de forandringer, der sker, og stil spørgsmålet: ”Hvis fremtiden bliver anderledes, skal vi så ikke gøre den bedre?”.

Perspektiverne kan således give stof til eftertanke om, hvordan man med en indstilling til at skabe ”bedre” kan træffe vigtige beslutninger for fremtidens børn og unge. Der vil hele tiden opstå trends, som vil skabe nye situationer for os, uanset hvordan vi forholder os til dem eller mener om dem. Men selvom vi ikke har kontrol over alting, så skal det hele nok gå alligevel – Et budskab, som kan være vigtigt for børn og unge – såvel som voksne.

Læs desuden Anne Skares artikel om 10 egenskaber fremtidens børn ikke kan undvære her.

Temadag for PA-korodinatorer og -vejledere

mind the gap

Tirsdag den 11. september var der temadag for samtlige PA-koordinatorer og -vejledere på NIH. Temadagen omhandlede forankring af vores fælles pædagogiske platform, og blev et genbesøg ift. mindset, børnesyn og systemteori.

Christine Medom gav et inspirerende oplæg om kom på praksisnær vis rundt om vigtig pointer og opmærksomhedspunkter for den videre forankring.

Christines slides – som også indeholder et par illustrative film, – er lagt her på bloggen under fanen/ Materialer/ Temadag for PA-koordinatorer/-vejledere. – Vi håber, at materialet kan inspirere jer og bidrage til et fortsat fokus på det systemteoretiske afsæt og mindset.

Nu stævner projekt PPR på sporet for alvor ud…

Billede til bloggen - Nye skibe i søen

Tidligere på året præsenterede vi for jer – vores nye projekt i PPR. Projektet er et partnerskabsprojekt med 10 andre kommune, og lokalt kalder vi projektet; PPR på sporet.

Billede til bloggen - indlæg 27 aug 2018 - så stævner vi ud..

Projekt PPR på sporet er et initiativ i rækken af mange, og skal understøtte de initiativer, der allerede er iværksat i Brønderslev Kommune med omlægning til en tidligere, forebyggende indsats. Endnu vigtigere skal projektet bidrage til en kvalitetsudvikling af PPR, så PPR på lige fod med Sundhedsplejen og det sociale område kan iværksætte indsatser og indgå i det tværfaglige samarbejde.

Her er vi nu….

Vi har en Styregruppe og Projektgruppe på plads. Ligeledes afleverede vi en udviklingsplan til Socialstyrelsen lige inden sommerferien. Det betyder, at vi nu klar til at sætte strøm til de arbejdsgrupper, som udgør de konkrete udviklingsaktiviteter i PPR på sporet. I den forbindelse er nogle/ bliver nogle af jer – ledere og medarbejdere – kontaktet, for at bidrage ind i en arbejdsgruppe. – Det bliver rigtig spændende, og vi glæder os meget til at blive præsenteret for arbejdsgruppernes arbejde og gode ideer.

Er du nysgerrig på, hvilke arbejdsgrupper og aktiviteter der er tale om, kan du læse mere herom i udviklingsplanen – Udviklingsplan

Følg projekt og arbejde på bloggen

Vi har allerede lagt forskelligt information og materialer på bloggen. I takt med projektets udvikling vil vi opdatere fanen/ PPR på sporet, – ligesom vi løbende vil afrapportere og gøre status på arbejdet i arbejdsgrupperne.

Hjælp os med at gøre opmærksom på denne blog. - Har du kolleger, som ikke abonnerer på nyheder på bloggen, så hjælp os med at slå et lille slag for denne mulighed.

På forsiden kan man tilmelde sig, så man automatisk modtager en lille mail, når der kommer et nyt indlæg. På den måde kan man på en nem måde holde sig orienteret om og være opdateret på, hvad der rør sig inden for Børn & Kultur i Brønderslev Kommune. - Vi si’r velkommen til.

Det frivillige supplement

Med indsatsen Varige Spor vil Brønderslev Kommune arbejde på en tidligere og forebyggende indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner. Dette arbejde kræver mere end blot en kommunal indsats – der er ligeledes behov for civilsamfundet og de frivillige foreninger.
Derfor blev jeg ansat som frivilligkoordinator d. 01.12.17, med den primære arbejdsopgave at fungere som bindeled mellem den frivillige sektor og Brønderslev Kommunes Børn og Kultur forvaltning. Nordjyske har netop skrevet en artikel om min jobfunktion, som kan læses her.

Orienter dig om det frivillige supplement her på bloggen
Bloggen vil fungere som opslagsværk ift. det frivillige supplement. For overskuelighedens skyld vil de relevante informationer være at finde under fanen ”Frivillighed”, mens opslag som dette vil være under tagget ”Frivillighed”, som kan findes i højre siden på forsiden.
Lige nu kan du finde et overblik over de frivillige tilbud til sårbare og udsatte børn og unge fra Brønderslev Kommune. Oversigt kan findes her.

Gode relationer
Som frivilligkoordinator er jeg optaget af at løse, igangsætte og tiltrække opgaver, som er relevante for de kommunalt ansatte, de frivillige foreninger samt kommunens sårbare og udsatte børn og unge og deres familier. Derfor er jeg interesseret i at få så mange relevante relationer og input som muligt, for derigennem at kunne prioritere optimalt i mine arbejdsopgaver. Jeg hører derfor gerne fra dig – hvad enten du beskæftiger dig med børn og unge som kommunalt ansat eller som frivillig. Jeg kommer også gerne på besøg og fortæller mere om mine arbejdsopgaver, det frivillige supplement eller omkring den eksisterende frivillige tilbudsvifte i Brønderslev Kommune. Er du interesseret i at opstarte en ny frivillig social forening i kommunen er du også mere en velkommen til at kontakte mig.

Kontaktoplysninger
Mail: Louise.krogsgaard.nielsen@99454545.dk
Mobil: 28 59 78 67

Med venlig hilsen
Louise Krogsgaard Nielsen
Frivilligkoordinator

Finger-folk_red.

Spændende projekt sættes i gang på PPR

Brønderslev Kommune har fået del i Socialstyrelsens pulje; Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Det er vi utroligt stolte af og glade for!

Billede - Logo 10_01_2017

Det betyder, at der pr. januar 2018 blev indledt et samarbejde med hhv. Socialstyrelsen og Deloitte om et tre årigt projektforløb (2018-2020).

– Lokalt kalder vi projektet; PPR på Sporet.

 

Det overordnede formål med projektet er at sikre, at børn og unge i sårbare og udsatte positioner får en tidligere og helhedsorienteret indsats, således at de sikres bedre trivsel, udvikling og læring og at mindre indgribende tiltag forebygges.

Vi bygger videre på den fælles platform

Børn & Kultur i Brønderslev Kommune har et bevidst fokus på at videreudvikle på baggrund af den fælles platform, som vi har fået opbygget de seneste år. Projektet skal derfor både understøtte de initiativer, der allerede er i værksat i Kommunen med omlægning til en tidligere, forebyggende indsats – Varige spor, - og samtidigt skal projektet understøtte Kommunens inklusionsindsats Udvikling i Fællesskaber.

Med PPR på sporet vil Brønderslev Kommune kvalitetsudvikle et PPR, der på lige fod med sundhedsplejen og det sociale område kan iværksætte indsatser og indgå i det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud/skole, sundhedsplejen og det sociale område.

Følg projektet på bloggen

På bloggen har vi valgt at give projektet sin egen fane; PPR på sporet.

Her vil du kunne følge projektforløbet efterhånden som det skrider frem.

Lige nu har vi lavet en kort lille intro projektet, ligesom det er muligt at finde et link til Kommunens puljeansøgning, hvis det har din interesse.

RESULTATER – 2. kortlægning (T2) og kvalitative studier i dagtilbud og skoler 2016

Billede - LSP billede analyser- studier

I forbindelse med projekt ‘Udvikling i Fællesskaber’ er der i perioden 2013 – 2016 dels gennemført to kortlægningsundersøgelser i samtlige kommunale dagtilbud og skoler, dels gennemført to kvalitative studier i to dagtilbud og på to skoler.

Formålet med projekt ’Udvikling i Fællesskaber’ var og er fortsat at styrke inklusionen i kommunens dagtilbud og skoler samt at øge børns trivsel, læring og udvikling. Forudsætningen for nå dette mål er, at kommunens lærere, pædagoger og ledelser samt udvalgte, kommunale ressource- og støttemiljøer – gennem deres deltagelse i projektet, – udvikler deres professionelle kapacitet og kompetencer, samt inddrager resultaterne fra projektets to kortlægninger samt kvalitative studier til at understøtte en datainformeret praksis.

I de to kortlægningsundersøgelser har godt 1000 4-5 årige børn fra dagtilbud deltaget. Ligeledes har 4500 skoleelever fra 0. til og med 10. klasse og lidt under 1000 medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler deltaget. Og så har langt over halvdelen af forældrene deltaget i de to kortlægningsundersøgelser.

Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag står med et stort gennemarbejdet og validt datamateriale, der viser kvalitetsprofiler over fokusområder og resultater, og som dokumenterer udviklingstræk i kommunens dagtilbud og skoler fra 2013 til 2016.

I de kvalitative studier i dagtilbud og skoler er temaerne valgt på baggrund af kortlægningerne. Med de kvalitative studier er der gennemført observationer og interviews i praksis, og Brønderslev Kommune har dermed fået en mere konkret og dybdegående viden om børnenes/elevernes læringsmiljø.

Billede - Opsummering af resultater 2016

 1. Kortlægning T2 – Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016
 2. Kvalitative studier i dagtilbud og skoler – Kvalitativ rapport_Brønderslev Kommune

…. en PIXI

En kort gennemgang af de enkelte undersøgelser og resultater kan læses ved at klikke her: Resultaterne af anden kortlægning og kvalitative studier i dagtilbud og skoler 00_05_2017 . Her kan du endvidere læse kort om, hvordan Dagtilbudsområdet og Skoleområdet har arbejdet/ arbejder med resultaterne.

Alle resultater er forelagt Børne- og Skoleudvalget juni 2017, og Tværfagligt Konsulentteam i forvaltningen Børn & Kultur udarbejder en forankringsplan, som konkret beskriver, hvad og hvordan projekt Udvikling i Fællesskaber forankres – bl.a. ift. arbejdet med Pædagogisk Analyse, Børnesyn, systemteori m.m. Forankringsplanen forventes at foreligge sensommeren 2017.

Kompetencedag på tosprogsområdet

Billede - tosprogsmområdet børnetegningerDen 26. april 2017 afholdt Brønderslev Kommune den første af fire kompetencedage på tosprogsområdet. Målet med denne dag var at få ny og opdateret viden om:

 • Arbejdet med flygtningebørn i praksis – herunder fællesskabende didaktikker og interkulturel kommunikation
 • Mødet og samarbejdet med flygtningeforældre
 • Traumatiserede flygtninge.

Deltagerne på kompentencedagen var medarbejdere i Støtteteamet, Sundhedsplejen og PPR, Dagplejepædagoger, Sprogsprutter, Integrationsmedarbejdere, skolernes Læringsmiljø- og læsevejledere samt medarbejdere i Modtage- og videnscenteret og i Dansk som andetsprogscentrene.

Oplægsholderen var Jette Thulin, konsulent i Integrationsnet. Jette er uddannet folkeskolelærer, og har mere end 20 års erfaring med undervisning af flygtningebørn og samarbejdet med deres forældre.

Vi har bedt en af deltagerne beskrive sin oplevelse af dagen:

Jette Thulin holdt et vedkommende og relevant foredrag, der blev baseret dels på faktuel viden og data (bl.a. om traumer), dels på det, der for mig gjorde dagen ekstra givende; nemlig Jettes gode måde at formidle praksisnær viden på med humor, varme og respekt for mennesker i en svær situation, som hun gennem årene er blevet god til at finde en vej ind til trods af traumer, kulturforskelle og gensidig uvidenhed om hinanden.

Det slog mig, at en af årsagerne til hendes succes med mennesker i vanskeligheder, har været hendes åbenhed, lyst og evne til at finde nye veje at gå. Dette passer så fint med Brønderslev Kommunes målsætning om at være modig og nysgerrig.

Det jeg tager med mig fra kompetencedagen på tosprogsområdet, er en reminder om, at der i mødet med andre mennesker aldrig kan være helt færdige skabeloner. Resultatet afhænger af den enkeltes vilje til at ville forandring. Og det er vores ansvar som ansatte i skoler og dagtilbud at gå forrest med åbenhed, respekt og nysgerrighed. Men også med åbne dagsordner om, hvad vi forventer af flygtninge, og hvad der skal til for, at de kan klare sig i det samfund, som de skal være en del af.

I tilknytning hertil sluttede Jette Thulin af med at sige: ”Målet med livet er ikke at blive verdensmester, men at lære at mestre verden”.

Mette Andersen, Støttepædagog