Temadag om Børn i skilsmisse

Medarbejdere i skoler og dagtilbud ønskede en konkret handleplan

Tirsdag d. 27. september var lærere, ledere og pædagoger fra skoler og dagtilbud i Brønderslev kommune samlet til en temadag om børn i skilsmisse.

img_0252

Barnets trivsel skal først og fremmest i fokus

Et stigende antal børn i vores dagtilbud og skoler oplever skilsmisse. Medarbejdere oplever udfordringer og dilemmaer i mødet med barnet og forældrene i skilsmisse og der var derfor behov hos medarbejderne for et redskab til brug i dagligdagen. På tema- dagen blev den nye handleplan præsenteret og hvori der er anvisninger til konkrete handlinger, så det som fagprofessionel bliver nemmere at indtage en position hvor barnets  trivsel først og fremmest er i fokus.

Bente Boserup, Børns vilkår var med hele dagen fortalte om skilsmisse set fra barnets perspektiv

img_0250img_0249

Materialet fra temadagen kan findes under fanen “Børn i skilsmisse”

Alle medarbejdere på skoler og dagtilbud sammen på workshop

Touren rundt med workshoppen: “Børnesyn og systemteoretisk  tænkning” er nu slut. Vi har været rundt hos knap 800 medarbejdere i dagtilbud og skoler.

Det har været fantastisk at være ude jer, og tak for den gode modtagelse alle steder.IMG_0375

Vi håber, at I alle har fået viden og indsigt om både vores fælles børnesyn og den systemiske tænkning, og at det lykkedes at tage det første skridt i at få koblet teorien på jeres daglige praksis.

Målet er at få skabt en inkluderende kultur i alle dagtilbud og skoler, hvor børnesynet og den systemiske tænkning afspejles i jeres sprog og adfærd – for det tror vi på er en af vejene til at skabe optimal trivsel og læring hos alle børn.

 

IMG_0379

“Sprogspil, diskurser og binære koder, påvirker og påvirkes af de kære poder.

Autopoiese er lukkede systemer, kræver nysgerrighed overfor hvad vi mener

Husk det er vigtigt med affektiv afstemning, Reptilen kan af og til være en hæmning

Er der mon grænser for kontingens?

- kun hvis man er ramt af demens”   (Forfatter: Lars Brønnum Leed)

IMG_0660

Tak for jeres deltagelse, engagement og inspirerende feedback

Anne Marie, Lars og Lene

 

Familie-GPS’en

-Et nyt tilbud til forældre i Brønderslev kommune med børn i alderen 3-6 år

Logo Grøn pelikan

Familie GPSen er en familiestue og et tilbud til familier i hele kommunen med børn i alderen 3-6 år. Generelt henvender Familie GPSen sig til familie, der ønsker at få redskaber og se nye muligheder til hverdagens almene udfordringer. Ideen med Familie GPSen er, gennem samarbejde mellem dagtilbud og forældre, at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn i børnehaven.

Formålet er at vejlede og give redskaber til de familier, hvor forskellige problemstillinger gør, at barnet ikke har den optimale trivsel og udvikling i sin hverdag i børnehaven. Via Familie GPSen skabes et miljø for børn og forældre, hvor forældrene får hjælp til at omsætte vejledningen til praksis. Desuden øver man sig sammen med andre forældre, som man kan blive inspireret af og få skabt et fællesskab sammen med. Desuden understøtter Familie GPSen det pædagogiske arbejde i børnehaven, hvor der også arbejdes med konteksten omkring barnet.

Ideen med Familie GPSen er, at pædagogerne og forældrene er sammen om at bryde mønstre og dermed skabe en bedre hverdag for det enkelte barn i børnehaven.

Familie GPS åbner 1. november på Præstevænget 4 i Hjallerup

Kontakt Maj-Britt og Mette i Familie-GPSen : 20 30 53 70

FamilieGPSen@99454545.dk

Folder Familie-GPSen

Plakat

Hvad er der gang i på Dagtilbudsområdet?

Der arbejdes hårdt og engageret med at skabe inkluderende fællesskaber i dagplejen og i alle dagtilbud, i et tæt samarbejde med Støtteteamet og PPR.
Siden projektets start er der sket meget udvikling på dagtilbudsområdet. Visionen var og er, at styrke inklusionsindsatsen i vores dagtilbud i et tæt samarbejde med skoleområdet og PPR. Alle er godt på vej og 2015 bliver året hvor der vil være gang i mange indsatser decentralt i alle dagtilbud – til gavn for Emma og Ole på rød stue.

Missionen er klar:
at sikre at alle børn trives og udvikles i fællesskab, uanset hvilket dagtilbud barnet er i.

Det kan du læse en masse mere om i “Faglige Kvalitetsoplysninger 2015″.

Kvalitetsrapport 2015

Børneperspektivet

En inkluderende pædagogik, der baserer sig på et børneperspektiv, kan styrke barnets kompetencer til at kunne mestrer livet og de forskellige udfordringer som det vil møde på sin vej.

Ud over at forstå børns intentioner og handlinger betyder børneperspektivet også, at børnenes individuelle og forskellige behov og interesser medtænkes i tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag.
Set i forhold til inklusion som pædagogisk vision er der ingen børn, der ikke passer ind i det pædagogiske miljø – det er miljøet, der endnu ikke er tilpasset de enkelte børn.

At arbejde inkluderende i dagtilbud og skole med at inddrage børneperspektivet kalder på refleksionsspørgsmål som:

– Hvordan er det at være barn i vores institution/skole?
– Forstår vi voksne de intentioner, der er bag børns handlinger?
– Lytter vi åbent til børns perspektiver?
– Hvilke forforståelse er dominerende omkring de enkelte børn?
– Er strukturen og organiseringen af hverdagen tilpasset børnene – eller er det omvendt
– Er det at medtage et børneperspektiv i vores hverdagshandlinger en del af vores grundlæggende pædagogik og fagsyn?

”Inkluderende dagtilbudspædagogik” , Mathilde Nyvang Hostrup , Akademisk forlag 2014

Bibliotekets rolle i skabelse af inkluderende fællesskaber

foto 21

Læs denne spændende artikel som bibliotekar Louise Eltved Krogsgård har skrevet, som beskriver hvordan biblioteket også bidrager til skabelsen af inkluderende fællesskaber:

Hvem tæller med?
Inklusion er på alles læber i forhold til folkeskolereformen og nytænkning i daginstitutionerne, men hvad med bibliotekerne? Denne artikel er et indspark i debatten om bibliotekernes rolle i de inkluderende fællesskaber børns liv foregår i. Selvsagt mener vi på Brønderslev Bibliotek, at biblioteket spiller en afgørende rolle i fællesskabet omkring børns liv, udvikling, trivsel og læring. Børns liv deler sig mellem institution, fritid og hjemmeliv og biblioteket er et af de steder, der berører begge flader. Skolerne og daginstitutionerne bruger os i hverdagen til besøg, låne bøger, se teater og bruge os til opgaver, emneuger osv. Familierne er en oplagt målgruppe på biblioteket, de låner spil, film, bøger og bruger teatertilbud og biblioteket som et sted at være og lege. Brønderslev Bibliotek vil i et helt nyt projekt sætte inklusion på dagsordenen og tælle med i det inkluderende fællesskab omkring børnene i Brønderslev Kommune.

Inklusion melder sig rundt om i landet som en metode til at tænke indsatser og hverdagen omkring børn fra daginstitutioner til skolen. Pædagogikken tage udgangspunkt i et barnesyn med fokus på børns ressourcer. Inklusion er et opgør med ord som rummelighed, integration og tanken om plads til forskelligheder. Inklusion handler om i stedet at ”barnet oplever sig som en værdifuld og naturlig deltager i fællesskab” (Rasmus Alenkær, 2008, ”Den inkluderende skole i praksis”). Børn skal ses som Olivia, Mohammed og Victor og ikke som børn med diagnoser og prædikater. Det handler om det enkelte barns liv og adgang til de vigtige fællesskaber i daginstitutioner, skoler og på biblioteket, som tilsammen sikrer et helt liv med læring, oplevelser og gode relationer – altså det hele menneske i hele livet.
Det har altid været et af bibliotekernes hovedformål, at sikre fri og lige adgang til information og viden, og på den måde er bibliotekernes formål ikke anderledes end inklusionens tanker, det handler om alle! I Brønderslev Biblioteks bibliotekspolitik står der ”alle er velkommen her”, og det mener vi. Biblioteket er for alle og til for borgerne i Brønderslev Kommune store som små. Inklusion handler om at give alle individer ret til læring og sociale fællesskaber uanset deres personlige eller fysiske egenskaber. Udfordringen i Brønderslev Kommune er som for alle andre kommuner, der er en ambition om, at 96 % af alle børn skal kunne inkluderes i et almindeligt undervisningstilbud. I Brønderslev Kommune er inklusion ikke tænkt som en spareøvelse, men er knyttet op omkring et stort samarbejde kaldet ”Udvikling i fællesskaber”. Intentionen er at skabe en fælles platform for børns liv og bidrager til at skabe helhed og sammenhæng i barnets liv hjemme, i institution og skole. Som bibliotek og ofte bindeled mellem disse arenaer (ude og hjemme) er det oplagt, at vi som bibliotek også i vores tilbud og services tænker i at styrker det tværfaglige samarbejde og den tværfaglige indsats. Det handler om at børnene i Brønderslev Kommune får de bedst mulige rammer og betingelser for deres udvikling og læring. På Brønderslev Bibliotek har vi i et nyt samarbejdsprojekt med 10 daginstitutioner i Kommunen netop valgt at sætte inklusion på dagsordenen. Omdrejningspunktet i projektet er digital dannelse og styrkelsen af børns it-kompetencer.

Læring i fællesskaber
Kulturstyrelsen og IBM har doneret 10 KidSmart pc´ere til Brønderslev Bibliotek som er videregivet til 10 daginstitutioner i hele kommunen. En af målsætningerne i projektet er inklusion, og det betyder at projektet skal bidrage til at fremme inklusion og sociale fællesskaber som en virkning på lang sigt. Derfor har der under udarbejdelsen været et væsentligt perspektiv at tænke i veje, som går gennem hele barnets liv; barnets liv i daginstitutionerne, barnets liv hjemme og barnets fritidsliv herunder biblioteket. Biblioteket forener i hverdagen ofte livet mellem institutionen og hjemme som et sted midt i mellem, som vi ofte betegner som ”det tredje sted” – ikke hjemme og ikke ude, men en forenende platform. Biblioteket har godt fat i børnefamilierne som målgruppe, og børnene kommer med mor og far for at låne bøger, film, spil og deltage i arrangementer. ”Tænketanken Fremtidens Biblioteker” (målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling, 2014) har nærmere undersøgt familiernes mønstre, og i Brønderslev genkender vi familierne som en central målgruppe i hverdage og weekender. Dermed samler biblioteket ofte børnene i et samlet liv, hvor børn både kan komme med lærere, pædagoger, venner og med familien. Denne tanke har vi medtaget i projektet, så alt der laves til projektet findes til institution, til biblioteket og hjemmet.
Nu er tankerne i inklusion jo netop, at for at behandle alle ens må vi behandle alle forskelligt og derfor er materialet også tilpasset modtageren. KidSmart pc´en kan anvendes i institutionen og på biblioteket i fritiden. Det i sig selv gør det lettere for forældre at vide, hvad børnene snakke om, fordi de kan gå på biblioteket og prøve det. Dertil er der udarbejdet ét nyhedsbrev som henvender sig til institutionerne og ét nyhedsbrev der henvender sig til forældrene. Temaet er det samme, så der kan tales videre og udfordres alle steder. Der er forslag til apps og bibliotekets materialer som er tilgængeligt for alle. Det første tema handler om at tælle: ”Tælle til en”, og det at tælle med i fællesskabet er jo netop kernen i inklusionstanken. Materialet som er udviklet til børnehaverne bliver senere til sprogkasser, som forældrene kan låne med hjem og kan fungere som et selvstændigt lære-lege materiale eller som supplement til legen i KidSmart universet fra computeren.
Louise Larsen, Pædagogmedhjælper i Midgaard Børnehave i Brønderslev fortæller om projektet: ”Hvor er børnene glade og meget forventningsfulde i forhold til vores KidSmart her i børnehaven. Vi har fået den sat op i et rum, hvor børnene kan sidde sammen i en gruppe på 4-5 stykker selvfølgelig også i mindre grupper. Vi glæder os til at komme rigtig i gang med dette spændende projekt sammen med jer alle. Når vi en gang kommer ud i den nye børnehave, er vores plan, at den vi har fået her i Midgård og den fra Jyllandsgade, skal stå i det store fællesrum”.
Børnehaven skal om lidt flytte til nye lokaler i byen og slås sammen med en anden børnehave fra byen, der også er med i projektet. Her er inklusion og fællesskabet også højt på dagsordenen. Det handler ikke om IT-læring men om at IT er et redskab i de fællesskaber vi alle skal indgå i som både børn og voksne, det vil sige at læring i høj grad er et socialt projekt.
Samarbejdet skal køre i to år og har foruden 8 temakasser til institutionerne 2 temadage knyttet til forløbet. Den ene temadag har fokus digital literacy for daginstitutionernes og biblioteks personale, så der kan findes en fælles tilgang til den digitale læring og dannelse. Den anden temadag skal være med forældre og børn og sætte fokus på IT-læring i fællesskaber.
Som bibliotek forventer vi at projektet skal lede os ind i et tættere samarbejde med daginstitutioner og skoler og være en aktiv partner særligt i forhold til tidlige indsatser for læsning og It-læring. Det er vores håb at samarbejdet vil skabe et fælleskab omkring kommunens børn, hvor vi sammen kan give børnene et alsidigt liv, hvor vi er mange partnere, der vil være med til at sikre børn et godt udviklende fællesskab at vokse op i. En ny Momentum-analyse viser at 41 procent af kommunens børn boende i kommunen som voksne. Det giver altså i høj grad mening, at sørge for at fremtidens borgere er godt rustet til et godt liv i Brønderslev.