Hvordan ruster vi børn og unge til fremtiden?

Indlæg af Praktikant Emilie V. Mærcher, Fritid & Kultur:

Mandag d. 24. september 2018 afholdt Børn og Kultur lederseminar med temaet ”Klar til verden”.

Med temaet blev der sat fokus på, hvordan man kan arbejde strategisk og visionært med at ruste børn og unge til fremtiden. I forbindelse med dette var førende fremtidsforsker Anne Skare Nielsen inviteret og gav i et oplæg sit bud på, hvordan man kan være på forkant med fremtiden.

billede ledersem 1

Fra mere til bedre

Indtil nu har man i samfundet fokuseret på at skabe ”mere”. – Mere vækst, mere tid og mere produktivitet. Ifølge Anne Skare Nielsen kommer vi i fremtiden til at fokusere på at skabe ”bedre”, og opfattelsen af ”mere” som førsteprioritet skal derfor omlægges til at handle om mennesker og værdiskabelse. Og hvordan imødekommer man så denne opfattelse?

Vi skal fokusere på de magiske øjeblikke – de betydningsfulde øjeblikke, som giver en særlig følelse i kroppen, og som man altid vil huske. Ifølge Anne Skare Nielsen bliver børn og unge i dag apatiske, fordi de kun tænker i 12-taller og ikke har de magiske øjeblikke med i livet. Disse øjeblikke kan derfor tages i betragtning, når der skal træffes ledelsesmæssige beslutninger: Hvilke magiske øjeblikke ønskes det, at fremtidens børn og unge husker tilbage på?

I sit oplæg lagde Anne Skare Nielsen vægt på, at fremtiden ikke er noget, vi skal forstå. Vi skal møde den med nysgerrighed og se, hvad den bringer. Det betyder samtidigt, at vi skal lære ikke kun at fokusere på problemerne, når nye situationer opstår. Se derfor muligheder i de forandringer, der sker, og stil spørgsmålet: ”Hvis fremtiden bliver anderledes, skal vi så ikke gøre den bedre?”.

Perspektiverne kan således give stof til eftertanke om, hvordan man med en indstilling til at skabe ”bedre” kan træffe vigtige beslutninger for fremtidens børn og unge. Der vil hele tiden opstå trends, som vil skabe nye situationer for os, uanset hvordan vi forholder os til dem eller mener om dem. Men selvom vi ikke har kontrol over alting, så skal det hele nok gå alligevel – Et budskab, som kan være vigtigt for børn og unge – såvel som voksne.

Læs desuden Anne Skares artikel om 10 egenskaber fremtidens børn ikke kan undvære her.

Temadag for PA-korodinatorer og -vejledere

mind the gap

Tirsdag den 11. september var der temadag for samtlige PA-koordinatorer og -vejledere på NIH. Temadagen omhandlede forankring af vores fælles pædagogiske platform, og blev et genbesøg ift. mindset, børnesyn og systemteori.

Christine Medom gav et inspirerende oplæg om kom på praksisnær vis rundt om vigtig pointer og opmærksomhedspunkter for den videre forankring.

Christines slides – som også indeholder et par illustrative film, – er lagt her på bloggen under fanen/ Materialer/ Temadag for PA-koordinatorer/-vejledere. – Vi håber, at materialet kan inspirere jer og bidrage til et fortsat fokus på det systemteoretiske afsæt og mindset.

Spændende projekt sættes i gang på PPR

Brønderslev Kommune har fået del i Socialstyrelsens pulje; Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Det er vi utroligt stolte af og glade for!

Billede - Logo 10_01_2017

Det betyder, at der pr. januar 2018 blev indledt et samarbejde med hhv. Socialstyrelsen og Deloitte om et tre årigt projektforløb (2018-2020).

– Lokalt kalder vi projektet; PPR på Sporet.

 

Det overordnede formål med projektet er at sikre, at børn og unge i sårbare og udsatte positioner får en tidligere og helhedsorienteret indsats, således at de sikres bedre trivsel, udvikling og læring og at mindre indgribende tiltag forebygges.

Vi bygger videre på den fælles platform

Børn & Kultur i Brønderslev Kommune har et bevidst fokus på at videreudvikle på baggrund af den fælles platform, som vi har fået opbygget de seneste år. Projektet skal derfor både understøtte de initiativer, der allerede er i værksat i Kommunen med omlægning til en tidligere, forebyggende indsats – Varige spor, - og samtidigt skal projektet understøtte Kommunens inklusionsindsats Udvikling i Fællesskaber.

Med PPR på sporet vil Brønderslev Kommune kvalitetsudvikle et PPR, der på lige fod med sundhedsplejen og det sociale område kan iværksætte indsatser og indgå i det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud/skole, sundhedsplejen og det sociale område.

Følg projektet på bloggen

På bloggen har vi valgt at give projektet sin egen fane; PPR på sporet.

Her vil du kunne følge projektforløbet efterhånden som det skrider frem.

Lige nu har vi lavet en kort lille intro projektet, ligesom det er muligt at finde et link til Kommunens puljeansøgning, hvis det har din interesse.

RESULTATER – 2. kortlægning (T2) og kvalitative studier i dagtilbud og skoler 2016

Billede - LSP billede analyser- studier

I forbindelse med projekt ‘Udvikling i Fællesskaber’ er der i perioden 2013 – 2016 dels gennemført to kortlægningsundersøgelser i samtlige kommunale dagtilbud og skoler, dels gennemført to kvalitative studier i to dagtilbud og på to skoler.

Formålet med projekt ’Udvikling i Fællesskaber’ var og er fortsat at styrke inklusionen i kommunens dagtilbud og skoler samt at øge børns trivsel, læring og udvikling. Forudsætningen for nå dette mål er, at kommunens lærere, pædagoger og ledelser samt udvalgte, kommunale ressource- og støttemiljøer – gennem deres deltagelse i projektet, – udvikler deres professionelle kapacitet og kompetencer, samt inddrager resultaterne fra projektets to kortlægninger samt kvalitative studier til at understøtte en datainformeret praksis.

I de to kortlægningsundersøgelser har godt 1000 4-5 årige børn fra dagtilbud deltaget. Ligeledes har 4500 skoleelever fra 0. til og med 10. klasse og lidt under 1000 medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler deltaget. Og så har langt over halvdelen af forældrene deltaget i de to kortlægningsundersøgelser.

Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag står med et stort gennemarbejdet og validt datamateriale, der viser kvalitetsprofiler over fokusområder og resultater, og som dokumenterer udviklingstræk i kommunens dagtilbud og skoler fra 2013 til 2016.

I de kvalitative studier i dagtilbud og skoler er temaerne valgt på baggrund af kortlægningerne. Med de kvalitative studier er der gennemført observationer og interviews i praksis, og Brønderslev Kommune har dermed fået en mere konkret og dybdegående viden om børnenes/elevernes læringsmiljø.

Billede - Opsummering af resultater 2016

  1. Kortlægning T2 – Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016
  2. Kvalitative studier i dagtilbud og skoler – Kvalitativ rapport_Brønderslev Kommune

…. en PIXI

En kort gennemgang af de enkelte undersøgelser og resultater kan læses ved at klikke her: Resultaterne af anden kortlægning og kvalitative studier i dagtilbud og skoler 00_05_2017 . Her kan du endvidere læse kort om, hvordan Dagtilbudsområdet og Skoleområdet har arbejdet/ arbejder med resultaterne.

Alle resultater er forelagt Børne- og Skoleudvalget juni 2017, og Tværfagligt Konsulentteam i forvaltningen Børn & Kultur udarbejder en forankringsplan, som konkret beskriver, hvad og hvordan projekt Udvikling i Fællesskaber forankres – bl.a. ift. arbejdet med Pædagogisk Analyse, Børnesyn, systemteori m.m. Forankringsplanen forventes at foreligge sensommeren 2017.

Kompetencedag på tosprogsområdet

Billede - tosprogsmområdet børnetegningerDen 26. april 2017 afholdt Brønderslev Kommune den første af fire kompetencedage på tosprogsområdet. Målet med denne dag var at få ny og opdateret viden om:

  • Arbejdet med flygtningebørn i praksis – herunder fællesskabende didaktikker og interkulturel kommunikation
  • Mødet og samarbejdet med flygtningeforældre
  • Traumatiserede flygtninge.

Deltagerne på kompentencedagen var medarbejdere i Støtteteamet, Sundhedsplejen og PPR, Dagplejepædagoger, Sprogsprutter, Integrationsmedarbejdere, skolernes Læringsmiljø- og læsevejledere samt medarbejdere i Modtage- og videnscenteret og i Dansk som andetsprogscentrene.

Oplægsholderen var Jette Thulin, konsulent i Integrationsnet. Jette er uddannet folkeskolelærer, og har mere end 20 års erfaring med undervisning af flygtningebørn og samarbejdet med deres forældre.

Vi har bedt en af deltagerne beskrive sin oplevelse af dagen:

Jette Thulin holdt et vedkommende og relevant foredrag, der blev baseret dels på faktuel viden og data (bl.a. om traumer), dels på det, der for mig gjorde dagen ekstra givende; nemlig Jettes gode måde at formidle praksisnær viden på med humor, varme og respekt for mennesker i en svær situation, som hun gennem årene er blevet god til at finde en vej ind til trods af traumer, kulturforskelle og gensidig uvidenhed om hinanden.

Det slog mig, at en af årsagerne til hendes succes med mennesker i vanskeligheder, har været hendes åbenhed, lyst og evne til at finde nye veje at gå. Dette passer så fint med Brønderslev Kommunes målsætning om at være modig og nysgerrig.

Det jeg tager med mig fra kompetencedagen på tosprogsområdet, er en reminder om, at der i mødet med andre mennesker aldrig kan være helt færdige skabeloner. Resultatet afhænger af den enkeltes vilje til at ville forandring. Og det er vores ansvar som ansatte i skoler og dagtilbud at gå forrest med åbenhed, respekt og nysgerrighed. Men også med åbne dagsordner om, hvad vi forventer af flygtninge, og hvad der skal til for, at de kan klare sig i det samfund, som de skal være en del af.

I tilknytning hertil sluttede Jette Thulin af med at sige: ”Målet med livet er ikke at blive verdensmester, men at lære at mestre verden”.

Mette Andersen, Støttepædagog

Etik i forhold til PA-analyser

Der har længe været opmærksomhed på, hvordan vi på bedste måde kan arbejde med PA-analyse også set i et etisk lys. Drøftelserne har fundet sted med koordinatorer, vejledere, på ledermøder, på PPR og måske allermest i de team i dagtilbud og skoler, hvor man har udfordringerne tættest på og arbejder direkte med PA-analyser. Her sætter man sig selv i spil – ofte på baggrund af en bekymring eller en udfordring i forhold til et barn.

De mange drøftelser har ført med sig, at der er udarbejdet et notat som er godkendt af lederne. Dette notat er sendt til samtlige institutioner og skoler. Det ligger ligeledes på koordinator- og vejlederbloggen under fanen supplerende materialer.

I hovedtræk handler notatet om, at forældre skal orienteres, hvis tiltag og strategier i en PA-analyse direkte vedrører et konkret barn. Indstillingsskemaet til PPR vil blive ændret, som det allerede er sket med ansøgningen til støtteteamet. Det er således ikke et krav at der vedlægges et referat af PA-analysen, i stedet kan tiltag og strategier samt effekten af indsatsen skrives ind i indstillingsskemaet.

Jeg har stor tiltro til at disse tiltag/ændringer på procedurer dels vil højne den etiske synsvinkel og samtidig gøre arbejdet med PA-analyse mere smidigt end hidtil, hvilket i sidste ende vil blive til gavn for børnene.

Venlig hilsen

Jonna Nielsen

Faglig leder på PPR og tovholder på koordinator og vejledergruppen

 

Fællesmøde for PA-koordinatorer og -vejledere

Tirsdag den 7. marts 2017 samledes PA-koordinatorer og PA-vejledere til erfaringsudveksling. En stor flok på tæt ved 70 pædagoger og lærere drøftede nye vinkler på PA-analyse samt udvekslede erfaringer.

De nye vinkler på PA-analyse handler om, hvordan vi kommer videre med arbejdet og hvad vi tænker, at det fremtidige PA-arbejde kan indeholde. Overskriften på denne del kalder vi at gå fra version 1.0 til version 2.0.

Version 1.0

Version 1.0 har især handlet om, hvordan børns udvikling, trivsel og læring bedst kan fremmes. Alle har skullet lære at blive fortrolig med nye udtryk som vejsøger, opretholdende faktorer, sammenhængscirklen og lignende, lære hvad der skal ske på hvert møde og hvad der skal ske imellem møderne. Vejledningen, der har været knyttet hertil, har især handlet om hjælp til PA-modellen. Det opleves, at de fleste nu er ved at være fortrolige med selve PA-modellen.

Version 2.0

Som drøftet på mødet, er det selvfølgelig stadig ok at lave PA-analyse som i version 1.0, samt få vejledning hertil.

I den nye version vil vi appellere til at der laves bredere PA-analyser på andre udfordringer. Det kunne f.eks. handle om tematikker, som hvordan får vi videns delt i selve institutionen/skolen eller hvordan skaber vi bedre overgange f.eks. fra legeplads og ind i klassen eller fra garderobe og ud på legepladsen.

I version 2.0 vil PA-vejledningen have mere fokus på PA-koordinator og dennes udvikling til hele tiden at blive dygtigere og mere sikker i rollen som koordinator, derudover vil der være øget fokus på erfaringsudveksling med andre PA-koordinatorer. Blandt andet blev der gjort opmærksom på at det er PA-koordinator der er ansvarlig for at kontakte sin vejleder.

Ny folder

Næste punkt på dagsordenen var gennemgang af en ny folder lavet at PA-vejlederne Birgitte Themsen og Tine Esbensen. I denne folder er samlet en oversigt over de vigtigste elementer i en PA-analyse, således at det er let at gå i gang med en PA-analyse.

Folderen blev taget godt imod og der blev givet udtryk for, at den netop var det materiale, man havde savnet. Folderen ligger på bloggen under materialer eller klik her PA folder

Erfaringsudveksling

Derpå fulgte en længere erfaringsudveksling med fokus på rollen som PA-koordinator. Til slut drøftedes, hvordan vi tilsammen fremmer brugen af PA-analyse samt hvordan vi fremover bedst tilgodeser ønskerne om erfaringsudveksling.

Tak til alle koordinatorer for engagement, taleiver og gåpåmod.

Jonna Nielsen

Faglig leder på PPR og tovholder for gruppen

Intro for nye PA-koordinatorer

billede-1Den 25. oktober 2016 blev der afholdt introduktion for nye PA-koordinatorer. Skolechef Carsten Otte bød velkommen til de kommende koordinatorer og gav udtryk for hvor vigtig en opgave, de skal være med til at løse. Nemlig at få den pædagogiske tankegang om at se på udfordringerne i dagtilbud, skole og SFO ud fra en systemisk tilgang. At være med til at få Brønderslev kommunes Børnesyn til at blive bredt ud i alle vores institutioner.

Dagen vekslede mellem at lytte, tale og agere.

billede-2Der var både alvor og latter, panderynken og overvejelser at gøre. Vi lyttede først på et par erfarne koordinatorer fra Hjallerup skole, som delte deres erfaringer med os.

Derefter holdt Anne Marie Ravnsmed, leder af støtteteamet, et teoretisk oplæg, om hvordan vi skal anvende systemteori i forhold til den måde vi anskuer arbejdet på. Men Anne Marie nøjedes ikke med at være teoretisk, hun koblede hele tiden praktiske eksempler hentet fra den virkelige verden på teorien. PA-vejleder Annette Hylander tog udgangspunkt i Carl Tomms spørgsmålstyper og udfordrede deltagerne til systematisk at anvende disse.

Alt i alt en god og hæsblæsende dag, hvor flere gav udtryk for at mere tid, ville have gavnet introen. Dette vil vi tage til efterretning og forsøge at ændre ved næste intro.

Jeg byder hermed de nye koordinatorer velkomme på bloggen.

Jonna Nielsen

Faglig koordinator

 

Temadag om Børn i skilsmisse

Medarbejdere i skoler og dagtilbud ønskede en konkret handleplan

Tirsdag d. 27. september var lærere, ledere og pædagoger fra skoler og dagtilbud i Brønderslev kommune samlet til en temadag om børn i skilsmisse.

img_0252

Barnets trivsel skal først og fremmest i fokus

Et stigende antal børn i vores dagtilbud og skoler oplever skilsmisse. Medarbejdere oplever udfordringer og dilemmaer i mødet med barnet og forældrene i skilsmisse og der var derfor behov hos medarbejderne for et redskab til brug i dagligdagen. På tema- dagen blev den nye handleplan præsenteret og hvori der er anvisninger til konkrete handlinger, så det som fagprofessionel bliver nemmere at indtage en position hvor barnets  trivsel først og fremmest er i fokus.

Bente Boserup, Børns vilkår var med hele dagen fortalte om skilsmisse set fra barnets perspektiv

img_0250img_0249

Materialet fra temadagen kan findes under fanen “Børn i skilsmisse”

Intro til Pædagogisk Analyse, Børnesyn og Systemteori i praksis

koordinator-udsigt

 koodinator-workshopEn solskindag i september mødte 25 nye lærere og pædagoger op til workshop, hvor emnerne var Pædagogisk Analyse, Børnesyn og Systemteori i praksis.

Der var god energi i grupperne, og stor lydhørhed over for introduktionen til både Børnesyn og Systemteori. I det efterfølgende arbejde med Pædagogisk Analyse var der  stor arbejdslyst og gåpåmod hos alle. – Det var dejligt, tak for det!

koordinator-maalformulering

Vi håber nu, at alle har fået inspiration og ikke mindst lyst og mod på at gå i gang med at udarbejde PA’er og ikke mindst at få anvendt begreberne;

  • “Uønsket/ønsket tilstand”
  • “Sammenhængscirklen med de opretholdende faktorer”
  • “De tre perspektiver”

Begrebet “Strategier og tiltag” er mere kendt og anvendt i det daglige, så her er der måske ikke brug for at lære nyt?

Ved den afsluttende evaluering fik vi gode ideer til at både at gøre kommende workshops bedre – f.eks. mere tid, så det bliver muligt at veksle mere mellem teori og arbejde, at sørge for at der ikke var for langt mellem spisepauserne. Vi fik endvidere en opfordring til at lægge referatskabelonen ud på forsiden af bloggen (fanen ‘Materialer’), så den er tilgængelig for alle – ikke kun PA-vejledere og PA-koordinatorer. Dette er vi allerede i gang med at effektuere.

Jonna Nielsen

Faglig koordinator