Inklusion og trivsel – Vi ta’r små skridt i den rigtige retning

Brønderslev Kommune har i perioden 2013 til 2015 gennemført to statusanalyser i dagtilbud, skoler og PPR.

STATUSANALYSEN 2013 BLEV RETNINGSGIVENDE

Efter den første statusanalyse blev der udpeget nogle fokusområder, som har været retningsgivende for fælles tematisering og aktiviteter på tværs af dagtilbud og skoler:

 • Pædagogisk Ledelse
 • Etablering af Tværfaglig Konsulentenhed for Fagenheden Børn & Kultur
 • Den gode overgang – med særligt fokus på overgangen børnehave – skole
 • Sprog og inkluderende tilgang og adfærd (Børnesyn og systemteori i praksis)
 • Nye veje i samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet – Pilotindsatsen Varige spor
 • Taktik for et stærkt forældresamarbejde ift. inklusion (… den er lige på trapperne)

BRØNDERSLEV KOMMUNE GIK EN ANDEN VEJ

I forhold til at lykkes med omstilling til en øget inklusion gik Brønderslev Kommune en anden vej i inklusionsindsatsen. Men det er også en retning, som forudsætter tålmodighed, idet der er tale om en forandring, der skabes over tid gennem implementering af fælles mål og metode samt fælles mindset og teoretisk ståsted på tværs af forskellige fagprofessioner.

STATUSANALYSEN 2015 VISER, AT DENNE VEJ ER RIGTIG

Nu står vi så med resultaterne af statusanalyse nr. to, som viser, at vi i Brønderslev Kommune har god grund til at være tilfredse.

Statusanalysen peger på, at vi fortsat har udfordringer at arbejde med, men overordnet set er der fremskridt præcis på de områder, hvor projektet har haft sit fokus:

Status på inklusionsindsatsen

 • Andelen af ledere og medarbejdere, der bakker op om inklusionstanken er øget.
 • Andelen af ledere og medarbejdere, der oplever, at de samlet set lykkes med inklusionsindsatsen er øget.
 • Andelen af ledere og medarbejdere der oplever, at børn i stigende grad er en del af et børnefællesskab er øget. – Dette på trods af at flere oplever, at antallet af børn i vanskeligheder er steget de seneste 2-3 år.

Kompetencer til at skabe en inkluderende pædagogik

 • Hovedparten af lederne oplever, at de besidder de relevante kompetencer til at lede arbejdet med inklusion.
 • Hovedparten af medarbejderne oplever, at de besidder de relevante kompetencer til arbejde med inklusion.
 • Andelen, der oplever at have de rette kompetencer ift. at skabe en inkluderende pædagogik er øget.
 • Andelen der oplever at få støtte og vejledning til børn med særlige behov er øget.

Fælles sprog og forståelse

I Udvikling i Fællesskaber har opbygningen af en fælles platform på tværs af dagtilbud, skoler og PPR en fremtrædende rolle.

 • Statusanalysen viser, at der er en markant stigning i oplevelsen af et fælles sprog og fælles forståelse for inklusionsindsatsen hos både ledere og medarbejdere.

Vil du se materialet med progressionen for kommunens inklusionsindsats kan du klikke på følgende link: Udviklingen i inklusionsindsatsen – progressionen 2013-2015 – endelig udgave 30_05_2016 

Billede - statusanalyse 2016

Det er vigtigt at være opmærksom på, at statusanalysen ‘kun’ viser ledere og medarbejderes oplevelse af inklusionsarbejdet. Børn i dagtilbud, elever i skolerne samt forældrenes stemme er ikke en del af analysen. En kortlægning af deres oplevelse er foretaget i et forskningssamarbejde med LSP, Aalborg Universitet. Disse resultater forventes i efteråret 2016.

ELEVERNES STEMMER – Trivselsmålinger på kommunens skoler

På skoleområdet udarbejdes der hvert år en national trivselsmåling, som indeholder en række data, som indikerer, hvordan eleverne oplever hverdagen på skolerne; både i relation til læring, trivsel og den varierede skoledag. Samtidigt knytter nogle af spørgsmålene til eleverne an til de skolepolitiske målsætninger og til nogle af de delmål, der er i Projekt Udvikling i Fællesskaber.

Et af målene med skolereformen er, at elevernes trivsel skal øges år for år. Fagenheden har derfor sammenlignet resultaterne af trivselsmålingerne i 2015 med målingerne i 2016 og med resultaterne på landsplan.

Samlet set vurderes det;

 • at det på hovedparten af områderne er lykkes skolerne i Brønderslev Kommune at skabe en god udvikling inden for de forskellige trivselsindikatorer.
 • På flere af spørgsmålene er svarene mere positive end de er på landsplan.
 • På flere områder er det faktisk lykkedes at skabe en positiv udvikling fra 2015 til 2016.

Klik her for at se opgørelsen: Progression i trivselsmålingen på skoleområdet i Brønderslev Kommune 

Billede - trivselsmåling 2016

Børne- og Skoleudvalget blev på møde den 7. juni 2016 orienteret om resultaterne af både statusanalyse og trivselsmåling:

 • I forhold til resultaterne i Statusanalysen vurderer Udvalget, at der har været arbejdet udmærket med inklusionsindsatsen, og at progressionen for inklusionsindsatsen 2013-2015 i Brønderslev Kommune går i en positiv retning, men at der naturligvis er områder, som der fremover kan sættes yderligere fokus på.
 • I forhold til trivselsmålingerne på skolerne vurderer Udvalget samlet set , at det på hovedparten af områderne er lykkes skolerne i Brønderslev Kommune at skabe en god udvikling inden for de forskellige trivselsindikatorer. På flere af spørgsmålene er svarene mere positive, end de er på landsplan, og der er flere områder, hvor det faktisk er lykkes at skabe en positiv udvikling fra 2015 til 2016.

Vi skal derfor fortsat videreudvikle det pædagogiske arbejde og i fællesskab skabe udvikling, trivsel og læring for alle børn. Det betyder, at vi også fremover skal have fokus på fælles mål og metode samt fælles mindset og teoretisk ståsted på tværs af fagprofessioner.

Stor ros skal lyde til jer alle – dygtige ledere og medarbejdere, som hver dag yder en særlig indsats for at skabe de bedste rammer og vilkår for børn/elever i kommunens dagtilbud og skoler.

Velmødt til et godt samarbejde efter sommerferien!

SMILEY - HAVE A NICE DAY - GUL