PPR på sporet er nu godt i gang…

Billede - indsatsområder partnerskabsprojekt

Vi er nu godt et år inde i projekt PPR på sporet. Det betyder, at vi er godt i gang med de indsatser, som særligt er etableret i regi af projektet. Bl.a. yder PPR faglig sparring til Dagpleje og Sundhedspleje, og så er der etableret individuelle indsatser til børn og unge bl.a. følgende;

Individuelle samtaleforløb af kortere varighed

  • Indsatsen er målrettet børn/unge, som har et mindre og mere afgrænset støttebehov – fx hvor det vurderes, at problemerne ikke er så komplekse, og at indsatsen er relevant ift. at løse konkrete, afgrænsede problemstillinger.

Anbragte børns læringsmiljø

  • Målet med indsatsen er i samarbejde med lærere/pædagoger og plejefamilie (gerne med deltagelse af biologiske forældre) samt evt. familieplejekonsulenter at skabe målrettede udviklingsforløb, hvor der er fokus på læringsmiljøet omkring det plejeanbragte barn. Indsatsen er tænkt som et dynamisk redskab, der med tiden kan justeres afhængigt af, hvad der efterspørges og tilpasses det enkelte plejeanbragte barn.

Flygtningebørn med tegn på traume

  • Indsatsen har til formål at optimere at barnet/den unge udnytter sit potentiale i læringsmiljøet, og er et tilbud til børn/unge, hvor man har mistanke om en traumerelateret problemstilling.

Alle indsatser er nærmere beskrevet under fanen PPR på sporet/ Indsatser for børn/unge.

På vej er også indsatser som…

  • Årsagsafdækning ved bekymrende fravær og skolevægring (forventeligt maj 2019)
  • Skilsmissegrupper på Dagtilbudsområdet (Pilotcase i Børnehaven Livstræet, april 2019)
  • Skilsmissegrupper på Skoleområdet (forventeligt august 2019)

Alle indsatser er etableret efter et udviklingsforløb i nogle tværfaglige arbejdsgrupper. Det betyder, at praktikere fra både almen- og specialeområdet sammen har bidraget til udvikling af ovenstående indsatser.

Andre tiltag

Ud over konkrete indsatser i PPR er der justeret i fraværsprocedurerne på Skoleområdet. Justeringerne skal bidrage til en styrkelse af fraværsindsatsen og det tværfaglige samarbejde.

I regi af PPR på sporet har der været et tværfagligt samarbejde, som har resulteret i nye fælles retningslinjer for den fremadrettede håndtering af bekymrende fravær på Skoleområdet. Fraværsprocedurerne kaldes ”Glad i skole – IGEN”, og er ligeledes at finde under fanen PPR på sporet.

Billede - forside fraværsprocedurer

Udgangspunktet for retningslinjerne er Afrapporteringen fra 2017. Desuden er fraværsindsatsen fremover forankret i skolernes supportmodel og TRIO. Det nye er, at fraværsprocedurerne nu rummer en klar ansvars- og opgavefordeling med vejledende tidsfrister for hvert trin i processen med bekymrende fravær.

Materialet Glad i skole – IGEN er godkendt af Styregruppen for PPR på sporet og Vision & Strategi (skolechef og fire distriktsskoleledere) i januar 2019. Efter aftale med Vision & Strategi er fraværsprocedurerne udrullet til skolernes ledelser, Overbygningsnet-værket og Læringsmiljøvejlederne til umiddelbar implementering på Skoleområdet.

Billede - Logo 10_01_2017

Vil du vide lidt mere om de tværfaglige arbejdsgrupper og deres arbejde, så kig med her….

I forbindelse med projektet er der lavet en række film. Den første er tænkt som en lille introduktion til selve projektet, men de øvrige er små film, hvor tovholderne for de tværfaglige grupper fortæller om det tema, som de har beskæftiget sigt med. Nedenfor ses link til de enkelte film.

Introduktionsvideo til PPR på Sporet

Børn og unge i specialtilbud

Faglig sparring i Dagpleje og Sundhedspleje samt støttende indsatser til anbragte børn

Flygtningebørn med tegn på traume

Skilsmissegrupper på Dagtilbudsområdet

Bekymrende fravær og skolevægring

Individuelle indsatser til børn og unge af kortere varighed 

Skilsmissegrupper på Skoleområdet