Statusanalyse 2014 og Kortlægning T1 2915

For at lykkes med en øget omstilling til inklusion vægter Brønderslev Kommune at fælles fremadrettede udviklingstiltag baseres på baggrund af analyser og forskningsinformeret viden.

Pt. er to analyser gennemført – en statusanalyse og en kortlægning T1. Resultaterne af analyserne giver Brønderslev Kommune mulighed for i højere grad at målrette det pædagogiske arbejde og dermed kvalificere inklusionsindsatsen.

Billede - Analyseflow og fælles fokusområder

Med de to analyseresultater i hånden er det muligt at udpege fælles fokusområder, som kan understøtte en fælles pædagogisk platform og styrke den sammenhængende indsats.

STATUSANALYSE 2013

I samarbejde med Ministeriets Læringskonsulenter gennemførte Brønderslev Kommune i efteråret 2013 en analyse blandt kommunens ledere og medarbejdere. Målet var at stille skarpt på de udfordringer, de decentrale ledere og medarbejdere oplever i forhold til kommunens inklusionsindsats.  Et særligt fokusområde i analysen var samarbejdet på tværs af faggrupper og institutioner. Resultatet af analysen fremgår af ’Statusanalyse på inklusionsindsatsen i Brønderslev Kommune’. Resultaterne foreligger på kommuneniveau.

Link: Brønderslev statusanalyse januar 2014

KORTLÆGNING T1, 2014

Tilsvarende har Brønderslev Kommune i samarbejde med LSP, Aalborg Universitet i december 2013 / januar 2014 gennemført en kortlægning af kommunens dagtilbud og skoler. Ud over ledere og medarbejdere har også børn/elever og forældre deltaget i undersøgelsen.

Kortlægningens resultater er samlet i rapporten ’Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune’, og afdækker lærings- og trivselsresultater, påviser sammenhænge mellem pædagogiske indsatser og læringsresultater, samt giver anbefalinger til, hvordan der effektfuldt kan iværksættes en vedvarende udvikling, der forbedrer elevernes læring og trivsel.

Kortlægningsresultaterne foreligger på to niveauer; et institutionsniveau og et kommuneniveau. Det betyder, at det enkelte dagtilbud / den enkelte skoler har sine egne konkrete resultater for deres institution. Disse resultater skal kvalificere udviklingstiltag lokalt. Kortlægningen omfatter endvidere et samlet resultat for hhv. Dagtilbudsområdet og Skoleområdet. Disse resultater er der link til nedenfor.

Link: Brønderslev Rapport Final_til web og alm print – pdf

FÆLLES FOKUSOMRÅDER

Læs mere om de tværgående fokusområder i dagtilbud, skoler og PPR

Link: Fælles tværgående fokusområder 04_11_2014