Målsætning og forandringsteori

 

 

Billede Varige spor farve

Brønderslev Kommune skal være kendt for en sammenhængende, helhedsorienteret og effektiv indsats, som er videns baseret, og bygger på et tværfagligt og inddragende mindset.

Billede - Trekant 2

Til brug for udrulningen af Varige spor og den langstede investeringsstrategi har Brønderslev Kommune udarbejdet en forandringsteori, som konkretiserer målsætningerne for gennemførelse og målopfyldelse. Forandringsteorien redegør på visuel vis for sammenhængen mellem indsatser, aktiviteter og kortsigtede målsætninger.

Billede - Målsætninger Udrulning

Forandringsteorien er bygget op omkring en helhedsorienteret omlægning af området for børn og unge i sårbare og udsatte positioner. Det betyder, at der er fokus på både Myndighed, Tilbudsvifte og Almenområde. Hvert område er gensidigt afhængigt ift. at opnå en helhedsorienteret, effektiv og kvalitativ opgaveløsning.

Den gensidige afhængighed for områderne gælder også ift. målopfyldelsen af det enkelte mål. Ved udrulning af Varige spor til de øvrige skoledistrikter vil der f.eks. i både sagsbehandlingen og i det tværprofessionelle samarbejde være fokus på normaliseringsperspektivet og ’rette indsats til rettet tid’. Men også ift. tidlig opsporing og forebyggelse er samarbejdet med almenområdet samt frivillige og civilsamfund vigtige – særligt ift. de fastsatte mål (effektmål) om inddragelse af frivillige og netværk.

’Kortsigtede’ er i denne sammenhæng lig projektperioden – dvs. medio 2016 til medio 2019.

Forandringsteori

Billede - Forandringsteori 03_09_2016

Klik på dette link for en større pdf-udgave: BILAG 3 – Forandringsteori 2016

Forandringsteoriens sammenhænge

Modenhedsanalysen påviste en række hypoteser om udviklingspotentialer, og Brønderslev Kommune har valgt at lade disse udviklingspotentialer indgå i projektets forandringsteori. De fem hypoteser om udviklingspotentiale, er oplistet under fire overordnede indsatser i forandringsteorien;

  1. Fremskudt, tidsintensiv myndighedsfunktion
  2. Opsporing og forebyggelse
  3. ’Sammenhæng i samarbejdskæderne’
  4. Udvikling af indsatstrappen

Billede - Forandringsteoriens sammenhænge

De fire indsatser udgør tilsammen en sammenhængende og helhedsorienteret omlægning, som forudsætter en række aktiviteter enkeltvis og sammenhængende indenfor de tre områder; myndighed, tilbudsvifte og almenområdet. Aktiviteterne er skitseret områdevis, men som nævnt er de enkelte aktiviteter hinandens forudsætninger, ligesom flere af aktiviteterne vil være forløb med inddragelse af flere eller alle områder.