Overordnet tidsplan og evaluering

Pilotindsatsen Varige spor løber som udgangspunkt over fire år – fra marts 2015 til og august 2018.

Perioden marts – juni 2015 anvendes til planlægning og forberedelse af opstarten af Varige spor – herunder at inddrage dagtilbud, skoler og andre vigtige og tætte samarbejdspartnere. Pr. 1. august 2015 går så startskuddet for Team Varige spor, hvor også der tages hul på kompetenceudvikling af rådgiverne  i teamet.

Fase 1

Politisk proces, januar-marts 2015

Fase 2

Planlægning/forberedelse, marts-juni 2015

  • Ansættelse og uddannelse af rådgivere
  • Ramme og arbejdsgrundlag for Team Varige spor
  • Etablering af tværfaglige samarbejdsrelationer

Fase 3

Implementering og drift af Team Varige spor, august 2015 – medio 2018.

EVALUERING

Det er forventningen, at de beskrevne mål og effektmål indfries, og at der i det særligt udvalgte område kan dokumenteres en omlægning, som viser sig effektfuld i forebyggelsesøjemed.

Der er endvidere en forventning om, at Pilotindsatsen Varige spor kan blive en model for en effektiv, tidlig og forebyggende indsats, som kan implementeres i kommunens øvrige skoledistrikter.

Pilotindsatsen Varige spor midtvejsevalueres i 2017.

En midtvejsevaluering skal give viden om retning og effekt ift. de opstillede mål, og skal danne grundlag for en vurdering af eventuelle justeringer i sagsbehandling, samarbejde m.m. En midtvejsevaluering skal endvidere suppleres af årlige statusrapporter, som kan anvendes til orientering i politiske udvalg/byråd, FAG MED m.m.

Ved medio 2018 foretages en endelig evaluering af Pilotindsatsen Varige spor.