Tværfaglige team – Varige spor i dagtilbud og på skoler

Varige spor har fokus på tre områder; Myndighed, Almenområdet og tilbudsviften.

Billede - Trekant 2

Trekanten illustrerer, at vi ved fælles hjælp og indsats — tværfagligt samarbejde – bedre kan understøtte en forebyggende og tidlig indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner.

Med andre ord — Varige spor er en fælles forebyggende og trivselsfremmende indsats, som gør det muligt at hjælpe børn til god trivsel og gode opvækstmuligheder, der kan gøre dem til robuste og livsduelige unge mennesker.

Myndighedsafdelingen arbejder derfor tæt i samspil med de almene tilbud, og med det civile og nære netværk omkring barnet.

Ved etableringen af  Varige Spor er der endvidere etableret en organisering, som styrker det tværfaglige samarbejde, og som har fokus tidlig opsporing og indsats.

  • I dagtilbud er der distriktsvise Tværfaglige småbørnsteam
  • På skolerne er der på hver skole tværfaglige skoleteam

De tværfaglige team mødes med faste intervaller og på faste datoer, som planlægges hvert halve år.

I de tværfaglige team sidder der fast en socialrådgiver, en PPR-psykolog og en sundhedsplejerske. På dagtilbudsområdet sidder der endvidere en støttepædagog og på skoleområdet deltager en lærer.

For begge tværfaglige team gælder følgende:

  • Møderne og deltagelse i møderne er på konsultativ basis
  • Derfor kan der kun drøftes børn/elever, som ikke allerede har en sag i Myndighedsafdelingen
  • De børn/elever eller problemstillinger, der kan drøftes, er børn/elever, som der er en bekymring for — f.eks. pga. ændret adfærd, men det kan også være en bekymring ift. barnets psykiske tilstand, sundhedsmæssige tilstand eller sociale situation.
  • Man kan henvende sig anonymt, og henvendelser vil ikke blive registreret med mindre der informeres herom.
  • Elever og forældre kan også henvende sig.

Har man et barn/en elev, som skal drøftes på møde i tværfagligt team, vil det være godt af forberede tre ting, som fungerer for barnet/eleven, og tre ting, som bekymrer.

Selve mødet

  1. Først fortæller man om eleven, og hvad man gerne vil have hjælp til. Forældre og elev kan også deltage.
  2. Herefter spørger teamet ind til, hvad der fungerer for barnet/eleven, og hvad der bekymrer.
  3. Til sidst bliver alle omkring bordet enige om, hvad man gerne vil se ske — dvs. der aftales konkrete mål og handlinger, så alle ved, hvad deres rolle er.

Skolesocialrådgiver på skolen

Alle skoler har tilknyttet nogle skolesocialrådgivere, som på skift sidder konsultativt på skolen på nogle bestemte fastsatte datoer. Her kan alle kigge forbi til en snak på konsultativ basis — også elever og forældre kan henvende sig.

Akutte situationer

Ovenstående er ikke tiltænkt akutte situationer.