Børnesyn og fælles platform

I Brønderslev Kommune tror vi på, at en vellykket omstilling til øget inklusion først og fremmest sker ved at gøre vore dygtige ledere og medarbejdere endnu bedre. Ved at skabe et fælles pædagogisk tankesæt på tværs af dagtilbud, skoler og PPR, er det vores mål at opnå en fælles pædagogisk platform, som tager udgangspunkt i en systemteoretisk forståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer. En fælles pædagogisk platform giver fælles sprog og værdier til glæde for dem, alle samarbejder om: børnene.

Vi ved, at målet er ambitiøst, og forudsætter en forandring, som skabes over tid bl.a. ved implementering af fælles mål og metode samt fælles teoretisk ståsted og forståelse. – Tiden er vi villig til at investere i.

Ved et Kick Off-arrangementet af projekt ’Udvikling i Fællesskaber’ i september 2013 gav Jens Andersen (lektor ved UCN) et oplæg om, hvilken rolle fagprofessionelle voksne har i forhold til at skabe inkluderende og udviklende læringsmiljøer for både små og store børn. Oplægget blev samtidigt anvendt som teoretisk udgangspunkt for indholdsdelen i projektets film, som kan ses på her bloggen (– fanen: Materialer/Film og video). Filmen er således ikke kun en fortælling om kommunens inklusionsprojekt, men udstikker også en retning for, hvilket børnesyn man forventes at have som fagprofessionel i Brønderslev Kommune.

Vejen frem mod en fælles pædagogisk platform…

I en forandringsproces er der flere veje at gå. I Brønderslev Kommune valgte man at starte ved det konkrete og praksisnære, dvs. ved implementering af en fælles systemisk metode til udvikling af den pædagogiske praksis. Metoden Pædagogisk Analyse (PA) blev valgt, og er implementeret i alle dagtilbud og skoler. Implementeringen er foregået i samarbejde med LSP, Aalborg Universitet.

Efter implementeringsperiode med PA tog man hul på næste fase; at skabe et fælles mindset. Det betød, at man i projektet satte fokus på sammenhængen mellem det fælles børnesyn og den systemteoretisk forståelse i praksis. Denne implementeringsfase bestod af tre trin:

  • Trin 1: Ledere af dagtilbud og skoler, september 2015
  • Trin 2: PA-koordinatorer, PA-vejledere og medarbejdere i PPR, oktober 2015
  • Trin 3: Byvise workshops for samtlige medarbejdere, januar/februar 2016

På et lederinternat i september 2015 arbejdede samtlige ledere i dagtilbud og skoler således med børnesyn og systemteorisk forståelse – dels ved oplæg, dels ved reflektive drøftelser og casearbejde i grupper. På lederinternatet blev det endvidere besluttet, at børnesynet, som præsenteres i projektets film, skulle danne baggrund for en medarbejderfolder, som dels præsenterer børnesynet, dels kobler børnesynet til den systemiske praksis i hverdagen.

Billede - Børnesyn

Medarbejderfolderen ’Børnesyn’ skal ses som et redskab til at tydeliggøre det gældende børnesyn for den enkelte medarbejder.

Børnesyn – klik her: boernesyn_web