Varige spor – en helhedsorienteret omlægning af området for børn og unge

Politisk initiativ og fokus

Det specialiserede børn- og ungeområde har længe haft landspolitisk interesse. Den lokalpolitiske interesse har i Brønderslev Kommune afstedkommet flere initiativer, hvor også den politiske vision har været tydelig. Der har således været politisk opbakning til og politisk ønske om initiativer lige fra den tidlige forebyggelse (fx Familieiværksætterne) til mere radikale ændringer (fx etablering af Unge Center).

Politisk var der således et ønske om en analyse af det specialiserede børne- og ungeområde for – måske – her igennem at finde dels en forklaring på, hvorfor Brønderslev Kommune skiller sig ud ved at have flere børn og unge med behov for væsentlig støtte, dels forslag til løsninger. Analysen blev gennemført, og arbejdet afsluttedes med et strategimøde i et samlet byråd samt et fællesmøde med de to involverede politiske udvalg. På baggrund af dette besluttede man politisk at iværksætte en ”særlig indsats i et særligt udvalgt område”. Indsats blev en pilotindsats etableret pr. august 2015. Indsatsen blev kaldt Varige spor, og blev fulgt med stor politisk interesse. - Læs mere om selve pilotindsatsen i underliggende faner.

Erfaringerne med pilotindsatsen var imidlertid hurtigt positive, og politisk tilkendegav man på Byrådets budgetseminar i september 2016, at man ønskede en investeringsstrategi med udrulning af Varige spor til hele kommunen. Det politiske signal og den politiske vision var hermed ganske klar – en omlægning til en tidligere og effektivt forebyggende indsats med færre udgifter på området og bedre løsninger for børn/unge og deres familier i sårbare og udsatte positioner.

Med udrulningen af Varige spor har Brønderslev Kommune taget initiativ til en langsigtet investering, som skal resultere i en helhedsorienteret omlægning af området for børn og unge. – Ønsker du at vide mere konkret om udrulningen – læs mere under fanen; Udrulning af Varige spor, januar 2016.

Investeringsstrategiens fokus og initiativer

Den langsigtet investering består af initiativer, der bidrager til, at kommunen opnår en helhedsorienteret omlægning af området for børn og unge i sårbare og udsatte positioner. Det betyder, at Brønderslev Kommune har fokus på tre områder; Myndighed, Tilbudsvifte og Almenområdet, som tilsammen udgør en helhedsorienteret omlægning.

Fig. Samspilstrekanten

Billede - Trekant 2

Figuren betegnes ‘samspilstrekanten’, og er en gennemgående figur i alle samarbejder – både indenfor det enkelte fagområde og i det tværfaglige samarbejde og den tværfaglige dialog. Således er tænkningen med samspilstrekanten også videreført til kommunens reviderede Sammenhængende Børnepolitik.

Uddybning af samspilstrekanen og investeringsteoriens udpegede initiativer

MYNDIGHED – Styrke det forebyggende mindset i den kommunale sagsbehandling (myndighed)

  • Udrulning af Brønderslev Kommunes udgave af en sverigesmodel ’ Varige spor’ til alle kommunens skoledistrikter – inkl. Ungecenter.

TILBUDSVIFTE – Styrke den kommunale tilbudsvifte

  • Implementering af FIT i Kommunens Familiehus ’Hegely’
  • Opdyrke og udvikle nye metoder på indsatstrappens øverste trin (anbringelse)
  • Opdyrke og udvikle indsatsens nederste trin (hjemmebaserede indsatser og forebyggelse)

ALMENOMRÅDET – Styrke den tidlige forebyggende indsats i almenområdet

  • Tidlig opsporing via Sundhedsplejen og Dagplejen
  • Opsporing og indsatser via et styrket tværfagligt samarbejde, skolesocialrådgivere og udvikling af tilbud på indsatstrappens nederste trin – fx et partnerskab med Mødrehjælpen i Aalborg.
  • Målrettet anvendelse af kræfter i civilsamfundet som supplement til de kommunale tilbud – fx familiestøtte via Folkekirken, et frivilligkorps og en koordineret inddragelse af den lokale fritids- og kulturliv.

For mere viden se fanen; Målsætninger og forandringsteori.