Midtvejsevaluering – Pilotindsatsen Varige spor

Billede Varige spor farve

Med etableringen af pilotindsatsen er det forventningen, at der i de særligt udvalgte områder over tid kan dokumenteres en omlægning, som viser sig effektfuld i forebyggelsesøjemed, og som kan blive prototypen på en effektiv, tidlig og forebyggende indsats, som kan implementeres i kommunens øvrige skoledistrikter.

Første august 2015 var startskuddet for pilotindsatsen, som nu har været i funktion i et års tid. For at få en kvalitativ status på indsatsen – dvs. oplevelsen af indsats og effekt i ’samarbejdskæderne’, – er der i juni 2016 gennemført en undersøgelse blandt alle ledere og medarbejdere, som er en del af indsatsen. Helt konkret skal resultaterne anvendes til dels at få en pejling på, hvorvidt nuværende indsats og organisering er meningsfuld i de forskellige samarbejdskæder, dels at få identificeret eventuelle udfordringer mhp. justering og videreudvikling af indsatsen.

Midtvejsevalueringen består dels af

  • en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ledere og medarbejdere, som er en del af indsatsen
  • Fokusgruppeinterview med de rådgivere som udgør Team Varige spor

Nedenfor ses et resumé af spørgeskemaundersøgelsen:

RESUMÉ af spørgeskemaundersøgelse

Viden om, hvordan vi mest effektivt tilrettelægger en tidligere, forebyggende indsats for børn i sårbare og udsatte positioner er særlig vigtig. Det er den, fordi det er veldokumenteret, at ressourcer investeret tidligt er afgørende for børns udvikling, ligesom tidligere indsatser øger effekten af senere indsatser.

Billede - Hesckmanns kurven dansk

Således peger forskningen på, at tidlige indsatser også påvirker børns fremtidige udviklings- og læringsmuligheder, og styrker deres evne til at profitere af efterfølgende indsatser, som dermed bliver mere effektive (bl.a. Heckmann, 2008).

I tråd med forskningen har den særlige indsats og sagsbehandling i Varige spor fokus på fire afgørende elementer:

  • Tidlig opsporing – som handler om at identificere børn i udsatte positioner tidligt ift. alder og problemudvikling
  • Sagsbehandlingen – som handler om myndighedsudøvelsen og det sagsrelaterede arbejde med at hjælpe børn og deres familier, hvor der er behov for særlig støtte
  • Tværfagligt samarbejde – som handler om, hvordan samarbejdet på tværs af almen- og specialområdet styrkes og koordineres
  • Inddragelseforældre, børn, netværk mv. – som handler om at inddrage barnets og familiens ressourcer og motivere barn/familie til at understøtte en positiv forandring

I spørgeskemaundersøgelsen er der opnået en samlet svarprocent på i alt 58,8 %. Den opnåede svarprocent betyder, at der er tale om rimeligt gode indikationer på ledere og medarbejderes oplevelse af pilotindsatsen, dens effekt og kvalitet. Resultaterne er opgjort for følgende tre kategorier; Almenområdet (fx dagtilbud og skoler), Tilbudsvifte og Myndighed samt Forældre[1]. Indholdsmæssigt er undersøgelsen tematiseret ud fra indsatsens mål og arbejdsgrundlaget for Team Varige spor.

På almenområdet ses det, at det især er den hurtige respons ift. en bekymring eller en indsats og det tættere tværfaglige samarbejde som værdsættes, og som vurderes at have en effekt. Ligeledes viser undersøgelsen, at oplevelsen af den valgte metode (Signs of Safety) giver rigtig god mening både på møder, i samarbejdet og for progression i indsatsen. Et ændret mindset ift. øget fokus på tidlig opsporing og forebyggelse har en central position i hele pilotindsatsen. Det er derfor et vigtigt resultat, at undersøgelsen viser, at hele 93 % af respondenterne mener, at deres opmærksomhed på tidlig opsporing er øget efter etableringen af Varige spor, og at bevidstheden om handlemuligheder ligeledes er forbedret.

73 % af ledere og medarbejdere oplever en øget tilgængelighed hos socialrådgiverne – og tælles svarkategorien ’i nogen grad’ med er den på hele 100 %, hvilket må siges at være en stor succes. 41 % føler sig mere inddraget end tidligere, og koordineringen mhp. en mere helhedsorienteret løsning for barn/familie opleves at være forbedret hos 93 % af respondenterne.

Resultaterne for Tilbudsvifte og Myndighed viser, at 65 % oplever, at de anvendte handleplaner udgør en stor forskel i det daglige arbejde, og at de har en stor effekt. Også de konkrete mål (77 %), den tætte opfølgning i sagerne (89 %) og konsensus ift. indsatsen vurderes at have en betydelig effekt. En positiv effekt af netværksinddragelse opleves af hele 94 %, og så tillægges inddragelse af det enkelte barn i højere grad end tidligere stor værdi.

Vurderingen af forældrenes oplevelse af den ændrede sagsbehandling og metode opleves hos 66 % af respondenterne som værende ’rigtig god/god’. Det samme gør sig gældende ift. deres vurdering af forældrenes oplevelse af inddragelse. 50 % vurderer således, at forældrene føler sig mere inddraget end tidligere.

[1] Det har denne gang ikke været muligt direkte at spørge forældre og børn/unge. De kvalitative evalueringsresultater for forældredelen bygger således udelukkende på ledere og medarbejderes vurdering af forældre og børn/unges oplevelse.

Hvis du vil se den fulde afrapportering:

  1. Spørgeskemaundersøgelse – link: BILAG 5 – Evaluering af pilotindsatsen Varige spor juli 2016
  2. Fokusgruppeinterview – link: BILAG 6 – Opsamling på fokusgruppeinterview med Team Varige spor