PPR på sporet

Overordnet ambition og mål

Brønderslev Kommune har de seneste år arbejdet visionært og målrettet med en række initiativer, der skal sikre en tidligere og mere forebyggende indsats over for børn og unge. Brønderslev Kommune ønsker at være kendt for en sammenhængende, helhedsorienteret og effektiv indsats, som er vidensbaseret og bygger på et tværfagligt og inddragende mindset.

Deltagelse i projektet er derfor et initiativ i rækken af mange, og helt konkret er det overordnede formål i dette projekt at sikre, at børn og unge i sårbare og udsatte positioner får en tidligere og helhedsorienteret indsats, så de sikres bedre trivsel, udvikling og læring, og at mindre indgribende tiltag forebygges.

Projektet skal således understøtte de initiativer, der allerede er iværksat i Brønderslev Kommune med omlægning til en tidligere, forebyggende indsats, og endnu vigtigere bidrage til en kvalitetsudvikling af PPR, så PPR på lige fod med Sundhedsplejen og det sociale område kan iværksætte indsatser og indgå i det tværfaglige samarbejde.

Med andre ord: Projektet har til formål at sikre, at børn og unge i sårbare og udsatte positioner får den rette indsats til rette tid. Indsatser, skal iværksættes så tæt på et hverdagsliv som muligt og i samspil med og inddragelse af netværk. Alle børn/unge skal have mulighed for at være en del af et lærende fællesskab, og skal have mulighed for at udnytte deres muligheder for trivsel, udvikling og læring.

Partnerskabets tre fokusområder relaterer sig alle tydeligt til både det lokale fokus og indsatser. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de faglige pejlemærker, som knytter sig til partnerskabet.

Lokalt kaldes projektet PPR på sporet, og tematisk samles projektets fokus under tre overskrifter:

  1. Tidlig, systemaBillede - Logo 10_01_2017tisk opsporing
  2. Rette indsats til rette tid – udviklingen af en differentieret og kvalitativ indsatsvifte
  3. Opkvalificering af det tværfaglige set up

Projektforløbet

Projektet løber over tre år (2018-2020). Strukturmæssigt kan projektet skilles op i tre parallelle forløb.

  • Tværgående udviklingsarbejde (i partnerskabskommunerne) – Her arbejdes der bl.a. med de faglige pejlemærker, og kommunerne mødes i forskellige fora bl.a. Fælles Forum samt tværgående temaseminarer.
  • Lokalt udviklingsarbejde (med fokus på de lokale indsatser og lokalpolitiske mål) – Her gennemføres der lokale analyser, udarbejdes udviklingsplaner og der arbejdes med udvikling og forankring ift. lokale mål og aktiviteter. Kommunen får støtte hertil af Deloitte i form at en opstarts-, midtvejs- og forankringsworkshop.
  • Evalueringsaktiviteter – Omfatter forskellige tiltag ift. resultatmåling, omkostningsvurderinger og erfaringsopsamling.

Kort intro til partnerskabsprojektet

Partnerskabsprojektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR omfatter 11 kommuner, som sammen med Socialstyrelsen skal arbejde for at udvikle den tidlige og forebyggende indsats i PPR. – Deloitte er tilkoblet partnerskabsprojektet som konsulentfirma.

Partnerskabet skal bruges til at udveksle erfaringer og viden om den tidlige og forebyggende indsats i PPR, og gennem fælles faglige pejlemærker sættes en faglige retning for den tidlige, forebyggende indsats på tværs af de 11 kommuner. Pejlemærkerne skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem den lokale udviklingsproces og de tværgående aktiviteter i partnerskabet.

I forhold til overskriften; Investering i den tidlige og forebyggende indsats, har partnerskabsprojektet tre indsatsområder illustreret ved nedenstående figur:

Billede - indsatsområder partnerskabsprojekt

Øverst  – Forebyggelse, foregribende og mere indgribende indsatser

Til højre  – Organisering og tværfagligt samarbejde

Til venstre – Opsporing af sårbare og udsatte børn og unge

 

 

Faglige pejlemærker

Socialstyrelsen har udarbejdet fem faglige pejlemærker , som har være drøftet i og med partnerskabskommunerne, og som har følgende formål:

  • At de 11 partnerskabskommuner sætter en fælles faglig og strategisk retning for den tidlige, forebyggende indsats i PPR
  • At pejlemærkerne bliver et fælles retningsgivende dialog- og styringsredskab for udviklingsarbejdet internt i kommunen, på tværs af kommunerne og i samarbejdet med Socialstyrelsen og Deloitte
  • at de bidrage til at systematisere viden til inspiration for andre kommuner

De fem pejlemærker er:

1.Løsninger udviklet i tæt samarbejde med børn, familie og netværk, så tæt som muligt på det almene hverdagsliv

2.Systematisk opmærksomhed på alle børns trivsel og udvikling, og opfølgning på bekymring

3.Kvalificerede og fleksible interventioner, der matcher behov og ressourcer hos barnet og i barnets kontekst

4.Tværfagligt koordineret og målrettet praksis, som skaber overskuelighed, kontinuitet og sammenhæng for barn og familie

5.Høj faglighed og tydelig faglig retning i PPR’s virke