Forankringsplan (UIF)

FRA FORANDRING…..

En projektperiode baner vejen for forandring – en ny vej at gå.

Med det formål at opnå en vellykket omstilling til øget inklusion etablerede Brønderslev Kommune projekt Udvikling i Fællesskaber. I planlægningsfasen var man bevidst om, at en vellykket omstilling først og fremmest forudsætter dygtige ledere og medarbejdere, som er tæt på praksis i hverdagen, og som gennem fælles sprog og mål kan samarbejde om at skabe trivsel, udvikling og læring for alle børn. Projekt blev derfor planlagt som et tværfagligt forløb for dagtilbud, skoler og PPR, og blev designet omkring det konkrete og praksisnære med fokus på den pædagogiske tilgang, sprog og handlinger. Målet var, at få skabt grundlaget for en fælles pædagogisk platform, hvor systemteoretisk forståelse og fællesskaber er centrale elementer.

Selve projektperioden forløb fra maj 2013 til udgangen af 2016, og har bl.a. omfattet implementering af en fælles systemisk metode til udvikling af den pædagogiske praksis (Pædagogisk Analyse), udvikling og implementering af et fælles børnesyn – begge helt grundlæggende elementer i skabelsen af en fælles pædagogisk platform. I den sidste del af projektperioden blev der sat fokus på at styrke samarbejdet mellem almen- og specialområdet, idet der blev sat fokus på det tværfaglige samarbejde ift. tidlig opsporing, forebyggelse og indsats. Dette arbejde er stadig i udvikling, og knytter sig til projektets overordnede mål; at alle børn skal trives, udvikles og lære.

Brønderslev Kommune har i projektperioden haft samarbejde med Undervisningsministeriets Læringskonsulenter/Inklusionsteam og LSP, Aalborg Universitet. I samarbejde med disse parter er der gennemført to kortlægninger af de pædagogiske indsatser samt to statusanalyser ift. kommunens inklusionsindsats. Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag står med et gennemarbejdet og validt datamateriale, der viser kvalitetsprofiler over fokusområder og resultater, og som dokumenterer udviklingstræk i Kommunens dagtilbud og skoler fra 2013 til 2016.

I projektperioden er der endvidere gennemført kvalitative casestudier i to dagtilbud og på to skoler. Temaerne for casestudierne blev valgt på baggrund af anden kortlægningen (T2). Med de kvalitative studier er der gennemført observationer og interviews i praksis, og Brønderslev Kommune har med disse fået en mere konkret og dybdegående viden om børnenes/elevernes læringsmiljø.

Kommunens Børne- og Familieafdeling blev koblet på undervejs i projektforløbet på baggrund af initiativerne ift. at styrke samarbejde og videndeling mellem almen- og specialområde. Den særlige indsats Varige spor er det konkrete initiativ ift. tidlig opsporing og forebyggelse samt tværfagligt samarbejde og fokus ift. børn i sårbare og udsatte positioner.

Projektets resultater

Projektets resultater kan deles op i to dele; 1) noget konkret og håndgribeligt, 2) en bevægelse hen mod en kulturændring ift. mindset og pædagogisk tilgang.

Det konkrete og håndgribelige ses bl.a. i form af:

 • en positiv progression ift. projektets mål
 • implementeringen af en fælles pædagogiske metode (redskab); Pædagogisk Analyse
 • udviklingen og implementering af et fælles børnesyn
 • professionalisering af den pædagogiske praksis –fælles forretningsgange og procedurer via systematik, fælles sprog mv.
 • Taktik for øget forældresamarbejde
 • et tværfagligt samarbejde omkring rammesætningen af overgange; dagpleje – børnehave, børnehave – skole
 • at kortlægninger og statusanalyser har været en god øvebane for at arbejde data- og evidensinformeret, og har skabt en bevidsthed om, at data/viden er et centralt redskab i pædagogisk udvikling

Bevægelsen mod en kulturændring fremgår af de forskellige evalueringsresultater, og bl.a. ses:

 • en styrkelse af fælles sprog og forståelse på tværs af fagområder
 • en bevægelse frem mod at fokus er flyttet fra barn/individ til konteksten (et barn er aldrig et problem, men kan godt være i problemer), og hvor de fagprofessionelle sætter sig selv mere i spil
 • oplevelsen af en højnet faglighed og videndeling på tværs af organisationen – en bevægelse mod naturligt at tænke ’hinanden’ ind tværfagligt
 • legitimering af data ind i den pædagogiske praksis
 • Citat: ”Verden er i dag anderledes…”

En detaljeret gennemgang af resultater og progression fra 2013-2016 fremgår af notatet; RESULTATER – Anden kortlægning og kvalitative studier i dagtilbud og skoler 2016, som findes under fanen: Analyser og resultater.

….. TIL FORANKRING

Med ovenstående resultater er der samlet set skabt en fælles rød tråd på tværs af det pædagogiske fag og praksis i dagtilbud og skoler. Med projekt Udvikling i Fællesskaber er der lagt et fælles tværfagligt spor, og fremadrettet gælder det om at ’holde snuden i sporet’. En vedvarende forandring kræver derfor også et fortsat fokus efter projektperiodens ophør.

Fra såvel politisk som ledelsesmæssigt hold er det besluttet, at linjerne for kvalitetsudviklingen af kommunens dagtilbud og skoler skal fortsætte. Det betyder, at der fortsat skal være et tværfagligt fokus og samarbejde indenfor Børn & Kultur med henblik på at fastholde fælles sprog, forståelse og samarbejde, så det pædagogiske arbejde videreudvikles kvalitativt og evidensinformeret til gavn for kommunens borgere/brugere – altså børn og familier.

Helt konkret betyder det, at:

 • Dagtilbud og skoler fortsat arbejder med Pædagogisk Analyse, og at dette arbejde understøttes af ressource personer (vejlederkorps) og temadage for nøglepersoner. Endvidere ligger der et lokalt ledelsesmæssigt ansvar i, at skabe tid/rum for arbejdet med Pædagogisk Analyse i de enkelte team.
 • Arbejdet med implementeringen af det fælles børnesyn og systemteori i praksis fastholdes og udvikles.
 • Der planlægges og gennemføres fortsat fælles ledelsesseminarer på tværs af dagtilbud og skoler, og lederteamet i Børne- og Familieafdelingen inddrages.
 • Samarbejdet om overgange styrkes gennem videreudvikling af det tværfaglige samarbejde.
 • Der videreudvikles og videndeles fortsat omkring inddragelse af barnets/elevens stemme som et element i den pædagogiske praksis.
 • Det tværfaglige samarbejde prioriteres og styrkes med henblik på tidlig opsporing, forebyggelse og indsats – herunder samarbejdet mellem almen- og specialområdet.

I forbindelse med at projekt Udvikling i Fællesskaber overgår fra at være et projekt til at være en integreret del af hverdagen på skoler, i dagtilbud og forvaltning, har Tværfagligt Konsulentteam endvidere gennemført fokusgruppeinterview med det formål at udlede læringspointer i et organisatorisk perspektiv. I alt er der gennemført fem fokusgruppeinterview på forskellige niveauer.

Det overordnede formål med interviewene var at blive klogere på, hvordan et stort og tværfagligt projekt har kunnet understøtte de ønskede forandringer i hverdagens praksis. Fokusgruppeinterviewene tog derfor udgangspunkt i nogle overordnede tematikker, der samlet set afspejlede de overordnede mål med projektet. Tematikkerne var ens og gennemgående for alle fem fokusgrupper uanset niveau i organisationen. Resultaterne af fokusgruppeinterviewene  indgår kvalitativt, og er konkret anvendt ift. udarbejdelsen en forankringsplan. - Resultaterne af fokusgruppeinterviews – klik her:Læringspointer fra UIF og fremadrettede pointer ift. forankringsplan

Selve forankringsplanen er udarbejdet i oversigtsform, og beskriver helt konkret de skridt, der er taget og som tages ift. at sikre en fortsat forankring af projektets initiativer. - Forankringsplanen – klik her: Forankringsplan 08_2017

Forankringsplanen er behandlet i Bønre- og Skoleudvalget august 2017.