Modenhedsanalyse

I forbindelse med deltagelse i reference-netværket er der udarbejdet en modenhedsanalyse, der afdækker kommunens grad af modenhed i forhold til omstilling af børne- og ungeindsatsen på tværs af henholdsvis børnefamilieområdet, almenområdet og udfører-leddet.

Om analysen

Modenhedsanalysen er en deskriptiv afdækning af hvilket fokus, der er i kommunen på en tidligere forebyggende tilgang, samt hvordan dette på nuværende tidspunkt kommer til udtryk i praksis på tværs af børnefamilieområdet, almenområdet og udfører-leddet.

Modenhedsanalysen baseres på fire kilder til viden, henholdsvis:

  • Overordnende nøgletal på området
  • En selvevaluering besvaret på tværs af almenområdet og børnefamilieområdet på sektor chefniveau
  • En overordnet screening af eksisterende dokumenter med relevans i forhold til det forebyggende og tværgående samarbejde
  • Fokusgruppeinterview på tværs af området med repræsentanter for såvel ledelse som medarbejdere

Afdækningen er systematiseret med udgangspunkt i seks overordnede temaer, henholdsvis:

  1. Politik og strategi
  2. Organisering og samarbejde
  3. Styring
  4. Sagsbehandling
  5. Tilbud på børnefamilieområdet
  6. Støtte i de almene område

Hvert tema er belyst fra forskellige vinkler med afsæt i en række analyse spørgsmål og med afsæt i de fire kilder til viden. Analysen præsenterer således et samlet øjebliksbillede af, hvor kommunen er på et givent tidspunkt i forhold til en tidligere forebyggende og tværgående indsats på områder for udsatte børn og unge – baseret på kommunens egen beskrivelse af og fortælling om praksis og tilgang.

Det understreges, at analysen ikke alene kan lægges til grund for en entydig vurdering af kvaliteten af kommunens indsats for udsatte børn og unge. Det giver datagrundlager og hastigheden hvormed analysen er gennemført ikke mulighed for. Analysen anvendes alene til opstilling af hypoteser om udviklingspotentialer, der er i kommunen ift. at indføre en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge. Endvidere samles op på de udviklingstiltag, der i datamaterialet nævnes som mulige svar på udfordringerne.

Klik på følgende link for at se Modenhedsanalysen – Modenhedsanalyse Brønderslev