Evaluering, dokumentation og formidling

Evaluering af partnerskabet

Formålet med evalueringen er at få viden om, hvilken betydning investeringen i PPR har for:

  • Børn og unge i de deltagende kommuner
  • Kvaliteten i kommunernes PPR-indsatser
  • Samfundsøkonomien

Partnerskabet har endvidere en målsætning om, at erfaringerne skal udbredes til flere kommuner, så der kan drages nytte af udviklingsaktiviteter, viden og erfaringer fra partnerskabet mellem kommunerne og Socialstyrelsen.

Data og registreringer 

I forhold til at kunne foretage målinger over tid, er der behov for at indsamle og registre forskellige data for de enkelte indsats/indsatstyper – både vedrørende individuelle indsatser og ved gruppeforløb. I denne forbindelse skelnes der mellem specifikke og generelle indsatser.

  • En generel indsats er en indsats som tildeles med afsæt i et vurderet kollektivt behov (fx et gruppeforløb for skilsmissebørn)
  • En specifik indsats er en indsats, som barnet/den unge får, fordi det har et individuelt behov. Eksempelvis angstbehandling, tale/høre indsats

For børn og unge som modtager en specifik indsats skal der foretages en før og efter måling. Denne måling skal registreres i et system som hedder SDQ.

SDQ står for “Strengths and Difficulties Questionnaire”, og er et valideret spørgeskema, der anvendes til at måle sociale styrker og vanskeligheder for børn og unge i alderen 2 til 17 år.

Der findes flere udgaver af spørgeskemaet, men i indeværende projekt vedrørende en investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR bruges den version, der er udviklet særligt til fagpersoner. – I dette tilfælde den medarbejder i PPR, som kender barnet bedst.

SDQ måler barnet på baggrund af 25 spørgsmål, som afdækker fem dimensioner nedenfor:

  1. Sociale styrkesider (S)
  2. Hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder (H)
  3. Følelsesmæssige symptomer (F)
  4. Adfærdsmæssige symptomer (A)
  5. Vanskeligheder ift. jævnaldrende (V)

Sådan SDQ indgår i evalueringen
I evalueringen af projektet bruges alene før-målingen og efter-målingen for barnet.

Mellemliggende registreringer (mens barnet modtager den specifikke indsats) er således frivillige, men kan benyttes til at følge barnets score løbende, hvis det findes nyttigt. I Deloitte Insight kan man sammenligne målingerne fra barnets første registrering til den afsluttende registrering.

Information til forældre

Socialstyrelsen har udarbejdet to informationsbreve til forældre, hvis børn er omfattet af projektet omkring en investering i PPR. – Det ene brev er til forældrene til de børn, der modtager en specifik indsats, (og skal have foretaget en SDQ-måling). Det andet brev til forældrene til de børn, der modtager en generel indsats.

For begge indsatsers vedkommende gælder der, at forældrene blot skal oplyses om registreringen, hvad det anvendes til mv. Forældrene oplyses om, at registreringen er frivilligt. Det betyder, at forældre som ikke ønsker at indsatsen for deres barn registreres kan melde fra. Barnet/ den unge vil stadig kunne modtage indsatsen i PPR.