Forskningssamarbejdet med LSP, Aalborg Universitet

Forskningssamarbejde med LSP, Aalborg Universitet

Målet med dette samarbejde er at frembringe ny evidensbaseret viden og inddrage denne viden i hverdagens praksis.

LSP skal bidrage med en professionel kapacitetsopbygning med henblik på udvikling af:

 • kompetente pædagoger/lærere der udøver deres profession i forhold til klare, fælles mål
 • stærke, udviklingsorienterede institutioner med ledelser, der er fokuseret på kerneopgaven i dagtilbuddet/skolen
 • et tæt samspil mellem dagpleje, dagtilbud, skoler, PPR og øvrige relevante fagområder
 • et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole og hjem
 • en aktiv brug af forskningsbaseret og evidensinformeret viden om, hvorvidt og hvordan målene nås

Forskningstilgang

Forsknings- og udviklingsprojektet indebærer en kvalitativ og en kvantitativ forskningsdel, samt pædagogiske interventioner, bestående af kapacitetsopbygning:

 • den kvantitative del består af to kortlægninger (T1 og T2). Disse kortlægninger beskriver progressioner og effekt af indsatser, samt profiler for den enkelte skole eller dagtilbud. Profilerne viser desuden, hvor en målrettet indsats bør sættes ind
 • den kvalitative del består af to tematiske casestudier, hvor temaerne identificeres på baggrund af T1 og i samråd med forskningssamarbejdets styregruppe
 • ved begge forskningstilgange leverer LSP analyser og forskningsrapporter og står for forskningsformidling af resultater løbende og ved afsluttende konference
 • kapacitetsopbygning i form af workshops, baseret på ‘blended learning’ for ressourcepersoner i skoler, dagtilbud og på kommunalt plan

Ved at inddrage forskere og forskningsviden samt ved at de deltagende skoler og dagtilbud via kortlægningerne og casestudier får stillet data til rådighed, sørger projektet dels for:

 • at indsatsen dokumenteres systematisk
 • at forskningsviden bliver anvendt i den fremadrettede udvikling og ledelse af læringsmiljøet i den enkelte skole eller dagtilbud og på kommunalt plan