Overordnet projektorganisering

Projekt Udvikling i Fællesskaber var et udviklingsprojekt på tværs af skoler, dagtilbud og PPR.

Diagrammet nedenfor viser, hvordan projektet var organiseret med Styregruppe, Projektgruppe og et Tværfagligt Udviklingsforum bestående af praktikere fra de decentrale enheder – ledere og medarbejdere.

Under dette niveau lå de tre områder, som omfatter samtlige arbejdspladser på de tre områder.  Alle niveauer er kort bekrevet nedenfor.

Organisation (2)

Styregruppen

Projektet havde en Styregruppe, som var ansvarlig for, at projektet blev gennemført på kvalificeret vis. Styregruppen skulle ligeledes bidrage til at sikre politisk og ledelsesmæssig opbakning til projektet, samt sikre at opnåede resultater blev fastholdt og blev til varige kulturændringer.

Projektejer var Direktøren for Børn & Kultur, som var formand for Styregruppen som endvidere bestod af cheferne inden for de tre områder; skoler, dagtilbud og PPR.

Projektgruppen

Projektlederen var formand for projektgruppen, som bestod af pædagogiske konsulenter inden for de tre områder. Projektgruppen varetog den daglige styring og koordinering, og arbejdede målrettet for, at projektet nåede sine mål inden for de rammer, som Styregruppen satte. Projektgruppen skulle endvidere bidrage til at lede og motivere Tværfagligt Udviklingsforum.

Tværfagligt Udviklingsforum

For at styrke projektets tværfaglige fokus, og for at sikre at indsatser og aktiviteter blev så praksisnære som muligt, var der etableret et tværfagligt udviklingsforum, som bl.a. skulle:

  • fungere som projektets tænketank og inspirator
  • bidrage med faglig viden og erfaringer fra praksisfeltet
  • medvirke til planlægningen af projektets tværfaglige indsatser/aktiviteter

Tværfagligt Udviklingsforum bestod af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de tre områder – skoler, dagtilbud og PPR. Ikke alle institutioner var repræsenteret, men ved udvælgelsen søgte man så bred en repræsentation som muligt – geografisk og størrelsesmæssigt. Det betød, at den enkelte deltager i Tværfagligt Udviklingsforum ikke kun repræsenterede sin arbejdsplads men også sit fagområde.

Forældreinddragelse

Med Udvikling i Fællesskaber var målet at skabe en fælles pædagogisk platform, som har sit udgangspunkt i en systemteoretisk forståelse, og hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer.

For at opnå en fælles pædagogisk platform valgte man bl.a. at arbejde med:

  • en fælles pædagogisk analysemodel
  • udviklende team i dagtilbud og skoler

Organiseringen af projektet var derfor centreret omkring udviklingen af de professionelle og deres rolle. I udviklingen af lærerige fællesskaber er forældrene imidlertid også en værdifuld part / faktor. Det var derfor vigtigt at inddrage forældrene aktivt – både på overordnet niveau og på institutionsniveau.

På overordnet niveau blev forældrene inddraget via de eksisterende fora som Fælles Rådgivende Organ – enten hver for sig eller ved et fælles møde for de to rådgivende organer på hhv. Skoleområdet og Dagtilbudsområdet.

På institutionsniveau blev forældrene inddraget ad hoc via Forældre- og Skolebestyrelsen, og i forbindelse med forskellige spørgeskemaundersøgelser.