Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere

For at nå målsætningen om øget inklusion, læring og trivsel for børns og elevers faglige udbytte i både dagpleje/vuggestuer, dagtilbud og skoler skulle den professionelle kapacitet og kompetence hos kommunens pædagogiske ledelser og medarbejdere udvikles.

Brønderslev Kommune indgået derfor en samarbejdsaftale med LSP, Aalborg Universitet om at iværksætte et kvalificeret forsknings- og udviklingsforløb, hvis formål også var at frembringe ny evidensbaseret viden om betydningen af en ’Capacity Building’ tilgang for børns trivsel, læring og inklusion, herunder betydningen af:

  • kompetente pædagoger/lærere, der udøver deres profession i forhold til klare, fælles mål
  • stærke, udviklingsorienterede institutioner med ledelser, der er fokuseret på kerneopgaven i dagtilbuddet/skolen og et tæt samspil mellem dagtilbud, skoler, PPR og øvrige relevante fagområder
  • en aktiv brug af forskningsbaseret og evidensinformeret viden om, hvorvidt og hvordan målene nås

Eksempel på et kompetenceforløb for 2014/2015: Beskrivelse af Kompetenceopbygning 05_12_2014

På lederniveau etablerede man endvidere fælles lederseminarer for samtlige ledere indenfor de tre fagområder; dagtilbud, skoler og PPR. Lederseminarerne skulle bidrage til fælles sprog og retning, og skulle understøtte arbejdet på medarbejderniveau. Endvidere skulle lederseminarerne bidrage til et større kendskab til hinanden på tværs af fagområderne, hvilket skulle styrke det tværfaglige samarbejde – samt blikke herfor.