Organisering af arbejdet med Pædagogisk analyse i dagtilbud og skoler

Pædagogisk analyse i skoler og dagtilbud

I bestræbelserne på at opnå en fælles pædagogisk platform på tværs af dagtilbud, skoler og PPR, har vi i Brønderslev Kommune valgt at arbejde med en fælles pædagogisk analysemodel. Formålet er at opnå en systemisk tilgang og et fælles sprog blandt kommunens pædagogiske personale med øget inklusion, trivsel og læring til følge for alle børn i dagtilbud og skoler.

Organisering af arbejdet med pædagogisk analyse i dagtilbud og skoler

I børnehaver og skoler skal rammerne omkring arbejdet med pædagogisk analyse foregå i team. Den enkelte leder tager selv stilling til en fornuftig teamorganisering og udpegning af PA-koordinatorer – som udgangspunkt én PA-koordinator pr. team. Den anbefales, at hvert team max. har 7 deltagere inkl. PA-koordinatoren.

Microsoft Word - Dokument3

Til at understøtte PA-koordinatorerne og det enkelte team både metodisk og fagligt, er der udpeget 8 PA-vejledere blandt medarbejderne i hhv. PPR og Støtteteamet. Hver PA-vejleder tilknyttes et antal teams i skoler og dagtilbud, og vejledningen kan både være pr. mail, telefon eller ved fysiske møder i det enkelte team.

Opgaver og roller i teamet

 Funktionen som PA-koordinator spiller en vigtig rolle i børnehavens/skolens arbejde med pædagogisk analyse.

 PA-koordinatorens rolle/opgave er følgende:

  • Opgavefordeling og planlægning i forhold til analysearbejdet
  • Tidsdisponering på møderne og i teamets arbejde med en udfordring/problemstilling
  • Modelloyalitet – overordnet ansvar for at de forskellige faser i den pædagogiske analyse bliver anvendt
  • Bidrage til forpligtelse og integritet i teamets arbejde
  • Bidrage til, at der bliver en god kommunikation om de udfordringer eller de problemer, der skal drøftes
  • Sikre, at alle i teamet bliver hørt, og at kommunikationen er konstruktiv
  • Ansvar for teamets kontakt til PA-vejlederen

Microsoft Word - Dokument4

Kompetenceforløb for PA-vejledere og –koordinatorer

 Kompetenceforløbet for både vejledere og koordinatorer blev påbegyndt i efteråret 2013, og forventes afsluttet medio marts 2014. Herefter følger et forløb for øvrige medarbejdere i dagtilbud og skoler.

 Både PA-vejledere og –koordinatorer deltager i såvel tilstedeværelsesseminarer og e-læringsforløb. Læs mere herom på bloggen under fanen: Kompetenceopbygning / Kompetenceopbygning af…., som indeholder en komplet oversigt for samtlige forløb.

Medarbejderforløb forår 2014

 Samtlige medarbejdere i dagtilbud og skoler skal i foråret deltage i én workshop (3 timer) og 4 e-læringsmoduller (i alt 6 timer inkl. forberedelse).

Tilrettelæggelsen af forløbet afhænger af teamorganiseringen og fordelingen af PA-vejledere, da PA-vejlederne skal deltage i workshoppen med deres team og efterfølgende bistå med vejledning på e-læringsmoduller og ved fysiske møder i de enkelte teams.

Når teamorganiseringen er på plads, tilknyttes PA-vejlederne de dagtilbud/skoler, hvor de skal være vejleder. Herefter udarbejdes der en oversigt med datoer for, hvornår der på de enkelte skoler afvikles workshop for introduktion til arbejdet med pædagogisk analyse. På dagtilbudsområdet samles personalet til by vise workshops. Umiddelbart efter workshoppen følger forløbet med e-læringsmoduller.

Læs også folderen; Pædagogisk Analyse og dagtilbud og skoler – Link: Pædagogisk analyse i skoler og dagtilbud – info