Intro for nye PA-koordinatorer

billede-1Den 25. oktober 2016 blev der afholdt introduktion for nye PA-koordinatorer. Skolechef Carsten Otte bød velkommen til de kommende koordinatorer og gav udtryk for hvor vigtig en opgave, de skal være med til at løse. Nemlig at få den pædagogiske tankegang om at se på udfordringerne i dagtilbud, skole og SFO ud fra en systemisk tilgang. At være med til at få Brønderslev kommunes Børnesyn til at blive bredt ud i alle vores institutioner.

Dagen vekslede mellem at lytte, tale og agere.

billede-2Der var både alvor og latter, panderynken og overvejelser at gøre. Vi lyttede først på et par erfarne koordinatorer fra Hjallerup skole, som delte deres erfaringer med os.

Derefter holdt Anne Marie Ravnsmed, leder af støtteteamet, et teoretisk oplæg, om hvordan vi skal anvende systemteori i forhold til den måde vi anskuer arbejdet på. Men Anne Marie nøjedes ikke med at være teoretisk, hun koblede hele tiden praktiske eksempler hentet fra den virkelige verden på teorien. PA-vejleder Annette Hylander tog udgangspunkt i Carl Tomms spørgsmålstyper og udfordrede deltagerne til systematisk at anvende disse.

Alt i alt en god og hæsblæsende dag, hvor flere gav udtryk for at mere tid, ville have gavnet introen. Dette vil vi tage til efterretning og forsøge at ændre ved næste intro.

Jeg byder hermed de nye koordinatorer velkomme på bloggen.

Jonna Nielsen

Faglig koordinator

 

Temadag om Børn i skilsmisse

Medarbejdere i skoler og dagtilbud ønskede en konkret handleplan

Tirsdag d. 27. september var lærere, ledere og pædagoger fra skoler og dagtilbud i Brønderslev kommune samlet til en temadag om børn i skilsmisse.

img_0252

Barnets trivsel skal først og fremmest i fokus

Et stigende antal børn i vores dagtilbud og skoler oplever skilsmisse. Medarbejdere oplever udfordringer og dilemmaer i mødet med barnet og forældrene i skilsmisse og der var derfor behov hos medarbejderne for et redskab til brug i dagligdagen. På tema- dagen blev den nye handleplan præsenteret og hvori der er anvisninger til konkrete handlinger, så det som fagprofessionel bliver nemmere at indtage en position hvor barnets  trivsel først og fremmest er i fokus.

Bente Boserup, Børns vilkår var med hele dagen fortalte om skilsmisse set fra barnets perspektiv

img_0250img_0249

Materialet fra temadagen kan findes under fanen “Børn i skilsmisse”

Intro til Pædagogisk Analyse, Børnesyn og Systemteori i praksis

koordinator-udsigt

 koodinator-workshopEn solskindag i september mødte 25 nye lærere og pædagoger op til workshop, hvor emnerne var Pædagogisk Analyse, Børnesyn og Systemteori i praksis.

Der var god energi i grupperne, og stor lydhørhed over for introduktionen til både Børnesyn og Systemteori. I det efterfølgende arbejde med Pædagogisk Analyse var der  stor arbejdslyst og gåpåmod hos alle. – Det var dejligt, tak for det!

koordinator-maalformulering

Vi håber nu, at alle har fået inspiration og ikke mindst lyst og mod på at gå i gang med at udarbejde PA’er og ikke mindst at få anvendt begreberne;

 • “Uønsket/ønsket tilstand”
 • “Sammenhængscirklen med de opretholdende faktorer”
 • “De tre perspektiver”

Begrebet “Strategier og tiltag” er mere kendt og anvendt i det daglige, så her er der måske ikke brug for at lære nyt?

Ved den afsluttende evaluering fik vi gode ideer til at både at gøre kommende workshops bedre – f.eks. mere tid, så det bliver muligt at veksle mere mellem teori og arbejde, at sørge for at der ikke var for langt mellem spisepauserne. Vi fik endvidere en opfordring til at lægge referatskabelonen ud på forsiden af bloggen (fanen ‘Materialer’), så den er tilgængelig for alle – ikke kun PA-vejledere og PA-koordinatorer. Dette er vi allerede i gang med at effektuere.

Jonna Nielsen

Faglig koordinator

I arbejdstøjet igen

Summer

Så er sommerferien uigenkaldeligt forbi og vi er alle godt i gang. Det betyder, at vi i projektgruppen er optaget af, hvordan vi går fra “forandring til forankring”, altså hvad der skal ske, når projektet med LSP, Aalborg Universitet afsluttes ved udgangen af 2016.

Udvikling i fællesskaber i Brønderslev Kommune fortsætter. Sikkert er det også, at PA-analyse fortsætter. Pædagogisk Analyse er et fantastisk redskab til at få overblik over en udfordring set fra forskellige perspektiver, og i teamet at samarbejde om at nå et mål, så man kan komme fra en uønsket til en ønsket tilstand.

PA-Vejlederne fortsætter også, så alle koordinatorer er fortsat velkomne til at kontakte deres vejleder.

Hvordan bloggen skal administreres, hvor administrationen af fælles møder skal ligge, og hvor ansvaret for uddannelse af nye medarbejder skal placeres er stadig til drøftelse. Men det skal nok komme på plads her i løbet af efteråret.

Det første tiltag her i det nye skoleår er uddannelse af nye medarbejdere i forhold til Børnesyn i Brønderslev Kommune, systemteori samt indføring i Pædagogisk Analyse. Dette vil finde sted tirsdag den 13. september 2016.

Billede - Børnesyn

Jonna Nielsen

Faglig koordinator

 

”Taktik for et stærkt forældresamarbejde” er blevet til

Et mål i Udvikling i Fællesskaber er, at alle dagtilbud og skoler inddrager forældrene i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber. Derfor har Tværfagligt Udviklingsforum, som er en repræsentativ gruppe af ledere og medarbejdere, sammen med fagenheden udarbejdet ’Taktik for et stærkt forældresamarbejde’. Formålet er at sætte rammer for samt give inspiration til forældresamarbejde i dagtilbud og skoler med henblik på at bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er.

”Taktikken” bygger på det fælles børnesyn i Brønderslev Kommune. De fagprofessionelle har ansvaret for, at arbejde på at få et stærkt forældresamarbejde, og skal være bevidste om, at forældrenes holdninger og deltagelse i børnenes liv har betydning for deres fællesskaber. Taktikken henvender sig således primært til ledelse, medarbejder og bestyrelse.

Forældre bidrager til læring og inklusion

Forældre spiller en vigtig rolle ift. at støtte op om børnenes  læring og inklusion i hverdagen. Forældre kan bidrage til læring f.eks. ved at læse med børnene og ved at tale om de temaer, der arbejdes med. Forældre kan også understøtte inklusion ved at tale anerkendende til og om de andre børn, forældre og personale, og ved at lave legeaftaler – også med børn som normalt ikke kommer i hjemmet.

En god relation mellem forældre og personale bygger på en ligeværdig dialog. At lytte og udveksle perspektiver er kvalificerende for at skabe gode, inkluderende børnefællesskaber. Forældrenes stemme er derfor en ressource til at kvalificere og revidere det pædagogiske syn og praksis.

Billede - forside TAKTIK

Forventninger til ledelse og bestyrelse

Med ”Taktikken” vil Brønderslev Kommune gerne understøtte og kvalificere forældresamarbejdet ift. børns trivsel, udvikling og læring. Taktikken er opbygget i tre perspektiver:

 1. Forældre imellem
 2. Forældre – medarbejdere
 3. Forældre – organisation

Til hvert perspektiv hører et overordnet mål og en rammesætning.

Under hvert perspektiv er der endvidere nogle forventninger til, hvordan det enkelte dagtilbud / skole gør taktikken til et aktivt redskab for at lykkes med inkluderende børnefællesskaber. Det betyder, at taktikken skal sættes på dagsordenen dels i ledelsen, dels i bestyrelsen, og at det enkelte dagtilbud / skole skal beslutte principper for et stærkt forældresamarbejde, som angiver en klar, tydelig pædagogisk retning, så ledelse, personale og forældre ved, hvad der forventes af dem.

‘Taktik for et stærkt forældresamarbejde’ findes her på bloggen under fanen/ Materialer.

Inklusion og trivsel – Vi ta’r små skridt i den rigtige retning

Brønderslev Kommune har i perioden 2013 til 2015 gennemført to statusanalyser i dagtilbud, skoler og PPR.

STATUSANALYSEN 2013 BLEV RETNINGSGIVENDE

Efter den første statusanalyse blev der udpeget nogle fokusområder, som har været retningsgivende for fælles tematisering og aktiviteter på tværs af dagtilbud og skoler:

 • Pædagogisk Ledelse
 • Etablering af Tværfaglig Konsulentenhed for Fagenheden Børn & Kultur
 • Den gode overgang – med særligt fokus på overgangen børnehave – skole
 • Sprog og inkluderende tilgang og adfærd (Børnesyn og systemteori i praksis)
 • Nye veje i samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet – Pilotindsatsen Varige spor
 • Taktik for et stærkt forældresamarbejde ift. inklusion (… den er lige på trapperne)

BRØNDERSLEV KOMMUNE GIK EN ANDEN VEJ

I forhold til at lykkes med omstilling til en øget inklusion gik Brønderslev Kommune en anden vej i inklusionsindsatsen. Men det er også en retning, som forudsætter tålmodighed, idet der er tale om en forandring, der skabes over tid gennem implementering af fælles mål og metode samt fælles mindset og teoretisk ståsted på tværs af forskellige fagprofessioner.

STATUSANALYSEN 2015 VISER, AT DENNE VEJ ER RIGTIG

Nu står vi så med resultaterne af statusanalyse nr. to, som viser, at vi i Brønderslev Kommune har god grund til at være tilfredse.

Statusanalysen peger på, at vi fortsat har udfordringer at arbejde med, men overordnet set er der fremskridt præcis på de områder, hvor projektet har haft sit fokus:

Status på inklusionsindsatsen

 • Andelen af ledere og medarbejdere, der bakker op om inklusionstanken er øget.
 • Andelen af ledere og medarbejdere, der oplever, at de samlet set lykkes med inklusionsindsatsen er øget.
 • Andelen af ledere og medarbejdere der oplever, at børn i stigende grad er en del af et børnefællesskab er øget. – Dette på trods af at flere oplever, at antallet af børn i vanskeligheder er steget de seneste 2-3 år.

Kompetencer til at skabe en inkluderende pædagogik

 • Hovedparten af lederne oplever, at de besidder de relevante kompetencer til at lede arbejdet med inklusion.
 • Hovedparten af medarbejderne oplever, at de besidder de relevante kompetencer til arbejde med inklusion.
 • Andelen, der oplever at have de rette kompetencer ift. at skabe en inkluderende pædagogik er øget.
 • Andelen der oplever at få støtte og vejledning til børn med særlige behov er øget.

Fælles sprog og forståelse

I Udvikling i Fællesskaber har opbygningen af en fælles platform på tværs af dagtilbud, skoler og PPR en fremtrædende rolle.

 • Statusanalysen viser, at der er en markant stigning i oplevelsen af et fælles sprog og fælles forståelse for inklusionsindsatsen hos både ledere og medarbejdere.

Vil du se materialet med progressionen for kommunens inklusionsindsats kan du klikke på følgende link: Udviklingen i inklusionsindsatsen – progressionen 2013-2015 – endelig udgave 30_05_2016 

Billede - statusanalyse 2016

Det er vigtigt at være opmærksom på, at statusanalysen ‘kun’ viser ledere og medarbejderes oplevelse af inklusionsarbejdet. Børn i dagtilbud, elever i skolerne samt forældrenes stemme er ikke en del af analysen. En kortlægning af deres oplevelse er foretaget i et forskningssamarbejde med LSP, Aalborg Universitet. Disse resultater forventes i efteråret 2016.

ELEVERNES STEMMER – Trivselsmålinger på kommunens skoler

På skoleområdet udarbejdes der hvert år en national trivselsmåling, som indeholder en række data, som indikerer, hvordan eleverne oplever hverdagen på skolerne; både i relation til læring, trivsel og den varierede skoledag. Samtidigt knytter nogle af spørgsmålene til eleverne an til de skolepolitiske målsætninger og til nogle af de delmål, der er i Projekt Udvikling i Fællesskaber.

Et af målene med skolereformen er, at elevernes trivsel skal øges år for år. Fagenheden har derfor sammenlignet resultaterne af trivselsmålingerne i 2015 med målingerne i 2016 og med resultaterne på landsplan.

Samlet set vurderes det;

 • at det på hovedparten af områderne er lykkes skolerne i Brønderslev Kommune at skabe en god udvikling inden for de forskellige trivselsindikatorer.
 • På flere af spørgsmålene er svarene mere positive end de er på landsplan.
 • På flere områder er det faktisk lykkedes at skabe en positiv udvikling fra 2015 til 2016.

Klik her for at se opgørelsen: Progression i trivselsmålingen på skoleområdet i Brønderslev Kommune 

Billede - trivselsmåling 2016

Børne- og Skoleudvalget blev på møde den 7. juni 2016 orienteret om resultaterne af både statusanalyse og trivselsmåling:

 • I forhold til resultaterne i Statusanalysen vurderer Udvalget, at der har været arbejdet udmærket med inklusionsindsatsen, og at progressionen for inklusionsindsatsen 2013-2015 i Brønderslev Kommune går i en positiv retning, men at der naturligvis er områder, som der fremover kan sættes yderligere fokus på.
 • I forhold til trivselsmålingerne på skolerne vurderer Udvalget samlet set , at det på hovedparten af områderne er lykkes skolerne i Brønderslev Kommune at skabe en god udvikling inden for de forskellige trivselsindikatorer. På flere af spørgsmålene er svarene mere positive, end de er på landsplan, og der er flere områder, hvor det faktisk er lykkes at skabe en positiv udvikling fra 2015 til 2016.

Vi skal derfor fortsat videreudvikle det pædagogiske arbejde og i fællesskab skabe udvikling, trivsel og læring for alle børn. Det betyder, at vi også fremover skal have fokus på fælles mål og metode samt fælles mindset og teoretisk ståsted på tværs af fagprofessioner.

Stor ros skal lyde til jer alle – dygtige ledere og medarbejdere, som hver dag yder en særlig indsats for at skabe de bedste rammer og vilkår for børn/elever i kommunens dagtilbud og skoler.

Velmødt til et godt samarbejde efter sommerferien!

SMILEY - HAVE A NICE DAY - GUL

Glade modtagere af Lions-donation

Billede - teamet med check fra Lions Ingeborg Skeel

Lions Ingeborg Skeel, Dronninglund havde på klubbens seneste møde den 19. juni indbudt Teamleder Jette Bruun Larsen til at fortælle om pilotindsatsen ‘Varige spor’ målrettet børn i sårbare og udsatte positioner i Agersted, Asaa og Dronninglund.

Hvad Jette Bruun Larsen ikke vidste forud for mødet var, at klubben allerede havde besluttet at donere 10.000,- kr. til indsatsen. Det var derfor en meget overrasket og meget glad teamleder, der modtog den store check, og glæden var ikke mindre hos rådgiverne i teamet, der ser donationen som et meget kærkomment bidrag til at udfylde nogle af de behov, som teamet møder via sit arbejde.

Pædagogisk analyse i Ungdomskolen

ungdomsskolen første bill

Sidst i januar 2016 blev  der afholdt intro til Pædagogisk Analyse for klubmedarbejdere i Brønderslev Ungdomsskole. Vejleder Tine Trige-Esbensen og jeg holdt oplæg, hvorefter deltagerne gik i gang med arbejdet. De var alle optaget af måden at arbejde på og gav udtryk for, at det var dejligt at blive introduceret til det, som er på dagsordenen i hele Børn og Kultur.

Efterfølgende har klubmedarbejderne i lighed med alle andre medarbejdere på den pædagogiske front i Brønderslev kommune opgaven med at få implementeret dette nye redskab – at have øje for hvordan Pædagogisk Analyse kan være med til at gøre udfordringerne mere skarpe og præcise og først og fremmest at få set på konteksten: “hvordan kan jeg som medarbejder ændre pædagogikken, så barnets behov imødekommes”.

Både Tine og jeg vil gerne takke for den indsats og interesse leder og klubmedarbejdere lagde for dagen.

Ungdomsskolen 3

Alle medarbejdere på skoler og dagtilbud sammen på workshop

Touren rundt med workshoppen: “Børnesyn og systemteoretisk  tænkning” er nu slut. Vi har været rundt hos knap 800 medarbejdere i dagtilbud og skoler.

Det har været fantastisk at være ude jer, og tak for den gode modtagelse alle steder.IMG_0375

Vi håber, at I alle har fået viden og indsigt om både vores fælles børnesyn og den systemiske tænkning, og at det lykkedes at tage det første skridt i at få koblet teorien på jeres daglige praksis.

Målet er at få skabt en inkluderende kultur i alle dagtilbud og skoler, hvor børnesynet og den systemiske tænkning afspejles i jeres sprog og adfærd – for det tror vi på er en af vejene til at skabe optimal trivsel og læring hos alle børn.

 

IMG_0379

“Sprogspil, diskurser og binære koder, påvirker og påvirkes af de kære poder.

Autopoiese er lukkede systemer, kræver nysgerrighed overfor hvad vi mener

Husk det er vigtigt med affektiv afstemning, Reptilen kan af og til være en hæmning

Er der mon grænser for kontingens?

- kun hvis man er ramt af demens”   (Forfatter: Lars Brønnum Leed)

IMG_0660

Tak for jeres deltagelse, engagement og inspirerende feedback

Anne Marie, Lars og Lene

 

PPR ud af huset

Alle dagtilbud og skoler, private børnehaver og friskoler, ungdomsskole, dagpleje og familieafdeling har i løbet af det sidste halve år haft besøg af PPR repræsenteret af leder Jørn Godsk og faglig leder Jonna Nielsen. Mere end 30 besøg er det blevet til. Alle steder har dagsordenen været den samme, vi har villet fortælle om, hvordan vi gerne vil arbejde og samtidig gerne lave forventningsafstemning med vores samarbejdspartnere.

IMG_1874

Vi har fået en rigtig god modtagelse alle steder, alle har lyttet og ikke mindst indgået i dialog med os om, hvordan vi på PPR bedst udfører vores kerneopgave, nemlig at yde rådgivning og vejledning således, at børnene kan opnå den bedst mulige trivsel, udvikling og læring.

Budskabet, vi har ønsket at formidle, har været, at vi gerne vil arbejde mere konsultativt og mere tværfagligt. Konsultativt betyder i denne sammenhæng at komme ind i en sag tidligt, helst før det bliver til en indstilling til PPR. For at skabe mulighed for det har dagtilbud og skoler fået tilbud om et månedligt møde, hvor lærere og pædagoger kan møde den psykolog og talepædagog, som er tilknyttet institutionen. På dette møde – hvor forældre ikke deltager, kan de udfordringer/bekymringer, som det fagprofessionelle personale måtte have, drøftes enten anonymt eller med accept fra forældre.

Vi møder alle mere og mere komplekse udfordringer og for at kunne være i stand til imødekomme disse bedst muligt, tænker vi på PPR, at tværfaglighed er en nødvendighed. Det har medført, at PPR i de konsultative møder i dagtilbud og skoler tilbyder deltagelse med såvel psykolog som talepædagog. Internt i PPR er tværfaglighed også en nøgleord, og som et udspring heraf er etableret 2 tværfaglige team, som hver betjener henholdsvis den østlige og den vestlige del af kommunen. I disse team fordeles nyindstillinger og gives faglig sparring.

Jeg glæder mig over de mange konsultative møder, der er blevet afholdt og er glad, når det lykkes at få drøftet problemstillinger, inden det bliver til en ny indstilling til PPR. Jeg ser frem til, at alle møder bliver afholdt. Der opleves nemlig stadig aflysninger fra dagtilbud og skoler, men jeg tror, at disse bliver færre i takt med at institutionerne får flere og flere gode oplevelser med at benytte dette forum. Jeg er helt sikker på, at der altid vil være pædagoger/lærere, der har brug for at drøfte pædagogiske og psykologiske udfordringer i forhold til deres job.

Jonna Nielsen

Faglig leder, PPR