Projektgruppe

Projektgruppen bestod af:

Hanne Jakobsen, Projektleder (formand)

Lene Bering, Pædagogisk konsulent, Dagtilbud

Lars Brøndum Leed, Pædagogisk Administrativ konsulent, Skoleområdet

Jonna Nielsen, Faglig Udviklingskoordinator

Referencer:

Projektgruppen refererede til Styregruppen, som løbende blev holdt orienteret om projektforløbet.

Projektgruppen var overordnet ansvarlig for:

  • at samarbejdsaftalens mål nået, og at de fastlagte indsatser blev gennemført på      kvalificeret vis
  • at sikre politisk forankring
  • at sikre ledelsesmæssig opbakning til projektet
  • at sikre, at alle relevante interessenter blev informeret/involveret
  • at der blev nedsat en samlet projektorganisation, som var i overensstemmelse med det skitserede i samarbejdsaftalen
  • at der blev evalueret på indsatser og fremdrift, og at der blev truffet beslutninger om eventuelle justeringer eller ændringer i de planlagte indsatser og aktiviteter (efter oplæg fra Projektgruppen)
  • at sikre at opnåede resultater blev fastholdt og blev til varige kulturændringer