Mål og delmål

Med udgangspunkt i formålet er der opsat fire konkrete mål med tilhørende delmål, som er med til at konkretiserer de enkelte mål:

Mål 1: Organisatorisk perspektiv

At der er etableret en fælles pædagogisk platform for arbejdet med inklusion på tværs af skoler, dagtilbud og PPR.

Delmål:

 • at alle ledere arbejder målrettet på at skabe en kultur, hvor det pædagogiske arbejde bygger på en fælles systemisk tilgang
 • at der er etableret team i alle dagtilbud og skoler, som anvender en pædagogisk analysemodel, som understøtter teamets refleksionsprocesser og praksisudvikling
 • at PPR, sammen med øvrige kommunale ressourcepersoner, understøtter dagtilbud og skolers teams med målrrettet, konsultativ bistand

Mål 2: Medarbejderperspektiv

At dagtilbud og skoler er kendetegnet ved en inkluderende kultur, hvor den fælles platform afspejles i medarbejdernes sprog og adfærd.

Delmål:

 • at alle ledere og medarbejdere har et fælles fagligt sprog og en fælles systemteoretisk forståelse
 • at alle medarbejdere har fokus på at skabe gode relationer og betydningsfulde fællesskaber
 • at alle medarbejdere justerer og differentierer egen pædagogisk praksis

Mål 3: Børneperspektiv

At alle dagtilbud og skoler har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge opnår optimal læring og trivsel.

Delmål:

 • at alle børn og unge er en del af og bidrager aktivt til et fællesskab
 • at alle børn og unge får faglige udfordirnger svarende til deres udviklignszone
 • at der er klare læringsmål for alle børn og unge
 • at de fysiske læringsmiljøer understøtter børnog unges deltagelse i fællesskabet

Mål 4:  Forældreperspektiv

At alle dagtilbud og skoler inddrager forældrene i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber.

Delmål:

 • at alle forældre er en værdifuld del af forældregruppens fællesskab
 • at alle forældre er en værdifuld del af dagtilbuddets / skolens fællesskab
 • at alle forældre inddrages som vigtige samarbejdspartnere i udviklingen af gode relationer og betydningsfulde børnefællesskaber